Medlemmer og verv

Kontakt oss ved å komme innom kontoret vårt innerst i kantina, eller på Facebook mail: studentutvalget@uv.uio.no

 

Spesifikke verv utover ledertitler nevnes i parentes. Informasjon om vervene finner du lenger ned på siden.

Medlemmer:

 • Øyvind Amundsen Kjeang (leder)
 • Elin Olsen (nestleder)
 • Karl Henrik Storhaug Reinås (studentparlamentet, FU IPED, Pedagogisk profil))
 • Sarosh Rafi (sosiale medier og PR-ansvarlig)
 • Randi Zimmer (studieutvalget, utvalget for kvalitetssikringssystem)
 • Minh Lee (internasjonaliseringsansvarlig)
 • Livia Vinnes (sosiale medier og PR-ansvarlig, likestillings- og mangfoldsutvalget)
 • Celine Victoria Moen (sosialansvarlig, sosiale medier og PR-ansvarlig)
 • Malin Hagen Follestad (champagneball-komiteen)
 • Ingvil Kamilla Væhle Robberstad (champagneballkomiteen, bokskapansvarlig)
 • Halfdan Knudsen Lille-Schulstad (studieutvalget, lokalt arbeidsmiljøutvalg, studentparlamentet (vara))
 • Johannes Loen Steensgaard (sosialansvarlig, økonomiansvarlig, FU IPED)
 • Hannah Louise Rosenquist-Lie (likestillings- og mangfoldsutvalget)
 • Petter Weberg (valgkomiteen, LPU)
 • Birgit Folkedal Hajem (LPU)
 • Vilde Johanne Snipstad (LPU)

Verv

Som medlem i Studentutvalget ved UV kan du påta deg et eller flere verv. Vi har 6 interne verv, 5-6 verv i utvalg organisert av fakultetet og 1 verv på universitetsnivå.

Vervene som medlemmene i SUUV har, velges inn på allmøte og på eget internt møte (internkonstituering)

Interne verv hos SUUV:

 • Leder (Betalt verv, 22%): Leder er ansvarlig for foreningen, økonomien og foreningens omdømme. Jobben består av administrasjon av utvalgets virksomhet og holde orden og oversikt over det som foregår i foreningen. Leder skal sørge for at foreningen har et produktivt og meningsfullt innhold, at det skapes noe, motivere og følge opp medlemmer, og kommunisere med resten av UV og UiO. Velges for 1 år av gangen på allmøte i januar.
 • Nestleder (Betalt verv, 11%): Nestleders viktigste rolle er å samarbeide med leder, og på den måten bidra til god orden og produktivitet. Nestleder har det daglige ansvaret for økonomi. Velges for ett år av gangen på allmøte i januar.
 • Ansvarlig for inkludering av internasjonale studenter: Jobbe for at UVs internasjonale studenter inkluderes og ivaretas på fakultetet. Vervet innebærer også å få UV-studenter til å reise på utveksling. Kan samarbeide med ISU-UiO om deler av dette.
 • Sosialansvarlig: Ansvar for det interne miljøet i Studentutvalget. Eksempel på arbeidsoppgaver er å handle inn mat til møter, holde orden på kontoret og planlegge interne, sosiale arrangementer. Sosialansvarlig skal også fungere som mekler dersom det oppstår konflikter. Vervet kan ikke besettes av leder/nestleder.
 • PR- og kommunikasjon: Ansvar for promotering, informering og drift av Studentutvalget på sosiale medier, herunder Facebook, Instagram, UiO-nettsiden og Linkedin. Har også ansvar for å bestille merch og lage konkurranser.
 • Bokskapansvarlig: Ansvar for studentenes bokskap på UV. Lage eventuelle endringer i reglene og følge opp bruken av skapene etter regelverket. Hovedansvar for kommunikasjon i forbindelse med tømming av skap ved semester/studieårsavslutning/endt leieperiode
 • Sekretær: Ansvar for å skrive referat under møtene i SUUV.
 • Økonomiansvarlig: Ansvarlig for foreningens økonomi. Dette innebærer å betale regninger, refundere utlegg, søke om støtte, føre regnskap og lage budsjett.
 • Champagneball-komiteen: Jobber med planlegging og gjennomføring av champagneballet på fakultetet, som er et årlig ball for frivillige studenter ved UV som arrangeres i oktober.

Utvalg organisert av fakultetet, som SUUV har representanter i:

 • STUV (Studieutvalget): Diskuterer studiefaglige og administrative spørsmål, og kommer med råd for hvilke endringer som bør gjøres i studietilbudet. Studieutvalget har ansvar for å behandle spørsmål rundt studier på fakultetet. Her gjennomgås alle nye programmer og emner på fakultetet, og spørsmål rundt undervisning og eksamen er også gjenstand for diskusjon. Som studentrepresentant er du studentenes stemme, og bidrar med studentperspektiver på hvordan studiene på fakultet kan forbedres.
 • LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg): Gjør vurderinger av det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet ved UV, og kommer frem til beslutninger om eventuelle nye tiltak. Utvalget har også ansvaret for å ivareta oppgaver knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på fakultetet.
 • LIMU (Likestilling og mangfoldsutvalg): Jobber med å vurdere hvilke saker innen likestilling og mangfold ved UV-fakultetet som behøver å utbedres. Innhenter informasjon om dette, vurderer og foreslår tiltak.
 • Ansettelsesutvalget: Behandler ansettelser av vitenskapelige stillinger ved fakultetet, professoropprykk og tverrfaglige ansettelser. Gjennomgår stillingsannonser, søknader og CV’er.
 • Valgstyret: Jobber med gjennomføringen av valg på fakultetsnivå. Valgstyret har ansvaret for å informere om valg blant studenter og ansatte, kontrollere kandidatenes valgbarhet i henhold til manntall og valgreglement. Valgstyret skal også gjennomføre opptelling av stemmer, godkjenne valgresultatet og underskrive valgprotokoll
 • Utvalg for kvalitetssikringssystemer: Jobber med implementering av nytt kvalitetssikringssystem for evaluering av emner på UV. Det nye systemet ble tatt i bruk fra 1. mai 2021, og videre arbeid i dette utvalget vil i størst grad handle om å håndtere eventuelle utfordringer når bruken av det nye systemet øker.
 • Studiestartkomiteen: Jobber sammen med UV-studieinfo og faddersjefene om gjennomføringen av studiestart. Spesielt ansvar for å invitere og gjennomføre UV-dagen.

Verv på universitetsnivå:

SP (Studentparlamentet):

SUUV har, på linje med studentutvalg fra andre fakulteter ved UiO, fast representantplass ved Studentparlamentet. Her diskuteres studentpolitiske saker som er aktuelle for alle studenter ved UiO. Studentutvalgenes representanter skal fungere som politisk nøytrale, og være en stemme for fakultetet de representerer. Velges inn på allmøte i januar.

Øvrig:

I tillegg samarbeider SUUV med flere andre studentdrevne utvalg og engasjement på UV, ledere av andre studentutvalg fra øvrige fakulteter, ledelse av studentparlamentet, samt flere ansatte ved UV som f.eks. dekanen, studiedekanen, seksjonssjef, fakultetsdirektør og UV-studieinfo.

 

Publisert 28. sep. 2020 13:34 - Sist endret 10. sep. 2021 15:13