Medlemmer og verv

Kontakt oss ved å komme innom kontoret vårt innerst i kantina, eller på Facebook mail: studentutvalget@uv.uio.no

Spesifikke verv utover ledertitler nevnes i parentes. Informasjon om vervene finner du i høyre kolonne. 

Medlemmer:

 • Karl Henrik Storhaug Reinås (Leder)
 • Øyvind Amundsen Kjeang (Nestleder og økonomiansvarlig)
 • Elodie Szygenda (fagutvalget IPED og likestillings- og mangfoldsutvalget)
 • Mina Ødegård Angeloff (lektorprogrammets programutvalg)
 • Elin Olsen Rødset (lokalt arbeidsmiljøutvalg og sosialansvarlig)
 • Sarosh Rafi (PR- og kommunikasjonsansvarlig)
 • Lea Marie Løken (studentparlamentsrepresentant og internasjonaliseringsansvarlig)
 • Simon Ormestad Eid (studieutvalget og utvalg for kvalitetsvurderingssystem)
 • Sannia Mahmood (champagneballkomiteen)
 • Mathea Sundby (champagneballkomiteen)
 • Malene Hellern Folkvord (utvalg for kvalitetsvurderingssystem og bokskapansvarlig)
 • Håkon Andreas Opdal (studieutvalget)
 • Minh Lee (internasjonaliseringsansvarlig)

Verv

Vervene som medlemmene i SUUV har, velges inn på allmøte og på eget internt møte (internkonstituering)

Interne verv hos SUUV:

Leder (Betalt verv 22%): Administrasjon av utvalgets virksomhet, økonomi og kommunikasjon med blant annet ulike studenter, tillitsvalgte, ansatte ved UV-fakultetet/ UiO og ledelse av Studentparlamentet. Velges inn på allmøte.

Nestleder (Betalt verv, 11%): Samarbeider med leder, og har hovedansvar for administrering av økonomi. Velges inn på allmøte.

Ansvarlige for inkludering av internasjonale studenter: Diskuterer og kommer med forslag til tiltak som kan forbedre inkluderingen av internasjonale studenter i studiehverdagen på fakultetet. Eksempelvis å få mer informasjon på engelsk, mer tilpasset informasjon og finne måter å knytte kontakt mellom norske studenter og internasjonale. Kan samarbeide med ISU-UiO om deler av dette.

Intern og velferdsansvarlig: Dersom det oppstår konflikter i utvalget, vil de to utvalgsmedlemmene som har dette vervet fungere som en nøytral part i konflikten. Vervet kan ikke besettes av leder/nestleder. De har også ansvar for å arrangere minst ett internt sosialt arrangement i semesteret.

PR- og kommunikasjon: Ansvar for Facebooksiden, UiO-nettsiden, plakater og annen markedsføring.

Bokskapansvarlig: Ansvar for bokskapene i kjelleretasjen. Lage eventuelle endringer i reglene og følge opp bruken av skapene etter regelverket. Hovedansvar for kommunikasjon i forbindelse med 

Utvalg organsiert av fakultetet, som SUUV har representanter i:

STUV (Studieutvalget): Diskuterer studiefaglige og administrative spørsmål, og kommer med råd for hvilke endringer som bør gjøres. 

LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg): Gjør vurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet ved UV, og kommer frem til beslutninger om eventuelle nye tiltak. 

LIMU (Likestilling og mangfoldsutvalg): Jobber med å vurdere hvilke saker innen likestilling og mangfold ved UV-fakultetet som behøver å utbedres. Innhenter informasjon om dette, vurderer og foreslår tiltak.

Verv på universitetsnivå:

SP (Studentparlamentet):

SUUV har på linje med studentutvalg fra andre fakultet ved UiO, fast representantplass ved Studentparlamentet. Her diskuteres studentpolitiske saker som er aktuelle for alle studenter ved UiO. Studentutvalgenes representanter skal fungere som politisk nøytrale, og være en stemme i parlamentet for fakultetet de representerer sin interesse. Velges inn på allmøte.

Øvrig:

I tillegg samarbeider SUUV med flere andre studentdrevne utvalg og engasjement på UV (Det utdanningsvitenskapelige fakultet), ledere av andre Studentutvalg fra øvrige fakulteter, ledelse av studentparlamentet, samt flere administrativt ansatte ved UV som f.eks. dekanen, studiedekanen, seksjonssjef, lesesalinspektør og koordinator for UV-studieinfo

Publisert 28. sep. 2020 13:34 - Sist endret 28. sep. 2020 13:45