Planer og mål for senteret

Senter for fremragende utdanning samarbeider tett med de etablerte lærerutdanningene ved UiO og UiT. Senteret skal generere ny kunnskap om undervisning og læring og sikre lærerstudentene en forskningsbasert lærerutdanning i integrerte, femårige løp. 

Kunnskap som utvikles gjennom senteret skal bli til nytte for samfunnet gjennom spredning til politikkutformere, til andre lærerutdanninger og til praksisfeltet.

Visjon

ProTed skal utvikle innovative og relevante lærerutdanninger av høy kvalitet. Utdanningene skal være profesjonsnære og forskningsbaserte. Utviklingsarbeidet skal fremme studentaktive læringsformer og ha en internasjonal orientering. ProTed skal være en lokal utviklingsenhet, en nasjonal premissleverandør for fremragende lærerutdanning, og en internasjonalt anerkjent samarbeidspartner.

For å realisere denne visjonen, bygger vi på følgende prinsipper:

 • Forskningsbasert utvikling av lærerutdanning
 • Systematisk arbeid med studentaktiv læring og FoU-kompetanse
 • Utvikle partnerskap som involverer både universitet og skole i forskning og profesjonsutvikling
 • Systematisk arbeid med å integrere ulike kunnskapsformer
 • Systematisk arbeid med koherens og progresjon i studiene

Organisering for å realisere visjon og prinsipper

ProTed er organisert som et konsortium mellom UiO og UiT. Begge universitetene har lærerutdanning prioritert i sine strategier. Samarbeidet i senteret synliggjør hvordan vi utvikler en innovativ, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning i tråd med prinsippene ovenfor. Senteret fungerer som en utviklingsenhet ved de to universitetene og vertsinstituttene Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS, UiO) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP, UiT).

Mål for ProTeds virksomhet frem mot 2021

ProTed har som mål å bidra til varige endringer i lærerutdanningene lokalt og nasjonalt, samt å speile norsk lærerutdanning mot fremragende internasjonale miljøer.

 • ProTed skal bidra til den nasjonale og internasjonale kunnskapsbasen om design og implementering av modeller for fremragende lærerutdanning.
 • ProTed skal utvikle modeller og prinsipper for endring og transformasjon i integrerte lærerutdanninger.
 • ProTed skal utvikle kvalitetsindikatorer for fremragende integrerte utdanninger.
 • ProTeds skal bidra til innovasjon i lærerutdanningene, også utover senterets virkeperiode
 • ProTed bidra på faglige arenaer nasjonalt for erfaringsdeling og utvikling av lærerutdanningene.
 • ProTed skal ha innvirkning på lærerutdanningene nasjonalt og ha sterke bånd til fremragende internasjonale miljøer.
 • ProTed skal bidra til å informere faglige og utdanningspolitiske beslutningsprosesser i lærerutdanningene.

Deling og erfaringsutveksling

ProTed vil dele resultatene av sitt arbeid gjenom å:

 • Delta i fora for lærerutdanningsmiljøene (lokalt og nasjonalt)
 • Delta på og arrangere seminarer og konferanser (ProTed har arrangert internasjonalt forskningsseminar mars 2013, seminar for SFU-søkere april 2013, konferanse for IKT i lærerutdanningen oktober 2013).
 • Sørge for jevnlig publisering av virksomheten og dens resultater (nettsider, videoproduksjoner, antologi, rapporter, tidsskriftsartikler)
 • Føre dialog med beslutningstakere, skoleeiere, praksisfeltet i vid forstand, studenter for å forankre innovativ utvikling i institusjonelle behov
 • Kontinuerlig speile ProTeds prosjekter og tiltak mot fremragende internasjonale miljøer, og systematisk innhente oppdatert kunnskap om hva som anses som fremragende lærerutdanning
Publisert 16. sep. 2013 12:56 - Sist endret 17. apr. 2020 12:09