Planer og mål for senteret

Senter for fremragende utdanning samarbeider tett med de etablerte lærerutdanningene ved UiO og UiT. Senteret skal generere ny kunnskap om undervisning og læring og sikre lærerstudentene en forskningsbasert lærerutdanning i integrerte, femårige løp. Kunnskap som utvikles gjennom senteret skal bli til nytte for samfunnet gjennom spredning til politikkutformere, til andre lærerutdanninger og til praksisfeltet.

NOKUT: Senter for fremragende utdanning (SFU)

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning, ble av NOKUT 15. desember 2011 tildelt status som det første Senter for fremragende utdanning. Senteret hadde sitt lanseringsseminar 5. mai 2012.

ProTed visjoner

Senterets bærende idé er å utnytte universitetenes samlede kompetanse i utformingen av en fremtidsrettet og kunnskapsbasert lærerutdanning i et femårig integrert studieløp.Gjennom ProTed vil UiO og UiT utnytte sin forskningsstyrke og brede kontakt med praksisfeltet til å videreutvikle lærerutdanningen. Denne videreutviklingen innebærer å realisere en for innovativ, fremtidsrettet og internasjonalt orientert lærer

Senteret skal utvikle en profesjonsutdanning som gir lærerstudentene nødvendige redskaper og kompetanse for et flerkulturelt og teknologirikt kunnskapssamfunn. For å nå dette målet skal senteret arbeide systematisk for å:

 • Videreutvikle samarbeidsformer med praksisfeltet, basert på universitetsskolemodellen.
 • Gjennomføre systematiske eksperimenter i undervisning, læring og veiledning.
 • Bidra til å bygge en kunnskapsbase om hva som utgjør fremragende lærerutdanning.

Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med studenter, praksisfelt og forskningsmiljøer.

 

Mål

Hovedmålet for senteret er å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon mener vi et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

Arbeidet innefor de fem utviklingsområdene i senteret støtter på ulike måter opp under hovedmålet og gjenspeiler våre prioriteringer og strategier.

 

Oppgaver og faser

For å nå målet om en ingerert lærerutdanning, vil senteret samarbeide om en rekke tiltak med ulike fagfelt, forskningsmiljøer, og våre universitetsskoler. Høsten 2013 har vi ca 15 ulike tiltak som anses som elementer i et integrert studiedesign, f.eks en FoU-basert bachelor-oppgave, digital eksamen med utgangspunkt i nye oppgavetyper,  dialogseminarer der studenter, veiledere i skolen og universitetsansatte møtes.

Område fem er et samlepunkt for utvikling av integrerte studiedesign basert på kunnskapen som utvikles i de fire andre områdene Her skjer også en kvalitetssikring av virksomheten vår gjennom å knytte den til både FoU-basert kunnskap og kvantitative og kvalitative indikatorer på fremragende lærerutdanning.

Virksomheten i ProTed kan i noen grad tilordnes faser. Det er imidlertid både overlapping mellom faser og et syklisk preg over virksomheten:
 

 • Etablering av prosjekter og tiltak. Dette skjer innenfor de ulike områdene, hovedtyngden av tiltak iverksatt i løpet av høsten 2012 og våren 2013.
 • Konsolidering og dokumentasjon. Prosjektene og tiltakene knyttes opp mot målet om en integrert lærerutdanning. Utvikling av dokumentasjon med tanke på deling og spredning (nettsider, videoproduksjon, antologi, rapporter). Dette skjer  samtidig med teori- og begrepsutvikling (FoU-rapport, arbeid med kvalitetsindikatorer, teoriseminar). Hovedtyngde høsten 2013 og våren 2014.
 • Analyse og spredning/implementering. Relatere summen av tiltak til integrerte studiedesign. Konsekvenser for studieprogrammene. Videre spredning av resultatene som presenteres i antologien (og i tidsskriftartikler). Hovedtyngde høsten 2014 - 2016.
 • ProTed 2017-22. Videre utvikling av studiedesign og prosjekter i et komparativt/internasjonalt perspektiv. Forlengelse av senteret, eller videreføring av ProTeds arbeid innenfor rammene for instituttenes virksomhet. 2015 -

   

Deling og erfaringsutveksling

ProTed vil dele resultatene av sitt arbeid gjenom å:

 • Delta i fora for lærerutdanningsmiljøene (lokalt og nasjonalt)
 • Delta på og arrangere seminarer og konferanser (ProTed har arrangert internasjonalt forskningsseminar mars 2013, seminar for SFU-søkere april 2013, konferanse for IKT i lærerutdanningen oktober 2013).
 • Sørge for jevnlig publisering av virksomheten og dens resultater (nettsider, videoproduksjoner, antologi, rapporter, tidsskriftsartikler)
 • Føre dialog med beslutningstakere, skoleeiere, praksisfeltet i vid forstand, studenter for å forankre innovativ utvikling i institusjonelle behov
 • Kontinuerlig speile ProTeds prosjekter og tiltak mot fremragende internasjonale miljøer, og systematisk innhente oppdatert kunnskap om hva som anses som fremragende lærerutdanning
Publisert 16. sep. 2013 12:56 - Sist endret 16. sep. 2013 15:06