Utviklingsområder for ProTed

Hovedmålet for senteret er å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon mener vi et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

Senterets virksomhet er organisert i fem utviklingsområder som skal bidra til å utvikle forskningsbasert kunnskap om design og oppgaveformer i en integrert lærerutdanning. Arbeidet innefor de fem utviklingsområdene i senteret støtter på ulike måter opp om hovedmålet og gjenspeiler våre prioriteringer og strategier.

 

Undervising i fag

Mål: Å spre og utforske innovative praksiser i ulike fag/emneområder og forsterke gode praksiser i de integrerte lærerutdanningene.

Universitetsskoler og profesjonell praksis

Mål: Å utvikle gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen, støtte praksisveiledere og skoleledere i utvikling av arenaene og utforske samarbeidsmodeller for forsknings- og utviklingsarbeid mellom skole og universitet der lærerstudenter kan delta aktivt..

Digitale læringsomgivelser

Mål: Å styrke veilednings- og vurderingsformer i lærerutdanningene ved hjelp av IKT-integrerte løsninger, bl.a. ved bruk av video og samarbeidsteknologier, og videreutvikle digitale læringsomgivelser som gir støtte for oppfølging av lærerstudenter i skole og universitet.

Utdanningsledelse og kompetanseutvikling for nye studiedesign

Mål: Å utvikle organisasjonsstrukturer og utviklingsarenaer for utdannings-/ studieledere og vitenskapelig personale for erfaringsdeling, kompetanseutvikling, kunnskapsdannelse og kvalitet relatert til design, utvikling og drift av integrerte lærerutdanninger.

Integrerte studiedesign

Mål: Å utvikle robust, fremtidsrettet innhold i og organisering av lærerutdanningen.

Utviklingsområdet har en overordnet funksjon i forhold til de fire andre. Sammenhengen mellom områdene er illustrert i figuren under.

 

 

I partnerskap med

Universitetet i Tromsø