Integrerte studiedesign

Fokusområder

Helhetlige, integrerte studiedesign for lærerutdanningen, basert på og videreutviklet fra de øvrige arbeidsområdene i senteret.

Formål

Analysere, utvikle og dele kunnskapsfremmende og innovative undervisningsformer i den integrerte lærerutdanningen. Dette skjer i lys i lys av relevant forskning, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Aktiviteter, tiltaksområder og prosjektområder

Tiltakene dreier seg blant annet om:

 • å utvikle og systematisere kjennetegn, indikatorer på hva som utgjør god lærerutdanning
 • å bygge en kunnskapsbase på erfaringer fra de tre integrerte studieløpene (1-7; 5-10;8-13) ved UiT og UiO
 • å forsterke kunnskapsbasen gjennom å hente inn forskningsresultater fra relevante miljøer, og bidra til at ProTed også deltar i slike
 • å pilotere integrerte studiedesign som for eksempel PUPILS-modellen ved UiO og  Pilot i Nord ved UiT
 • å samarbeide med utvalgte nasjonale partnere som for eksempel IKT-senteret og Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), samt studentorganisasjoner og -miljøer
 • å samarbeide med utvalgte internasjonale partnere, herunder en Scientific Advisory Committe (SAC)
 • å skape møteplasser i form av seminarer og konferanser for deling og spredning i et nasjonalt perspektiv
 • å dokumentere ProTeds arbeid og resultater gjennom ulike delings- og formidlingsfora
 • å etablere et fagspråk og begrepsapparat som gjør det mulig å artikulere lærerutdanningsfeltet på en presis og helhetlig måte

Følgende prosjekter pågår:

 1. Utvikle kjennetegn og indikatorer på god, integrert lærerutdanning. Det finnes fra før en del kvantitaive indikatorer som for eksempel gjennomstrømning på studiet, studiepoengproduksjon, opptakstall, karakternivå osv. Det er også jevnlige tilbakemelding på emner og programmer fra studentene. Det er imidlertid i liten grad utviklet et sett indikatorer som kan gi systematisk kunnskap om gode undervisningsforløp og -situasjoner, prosessindikatorer. Dette er et krevende arbeid som nå har startet .
   
 2. Utvikle design for læring og undervisning. Slike design vil dekke både læringsforløp og læringssituasjoner. I teknologirike omgivelser øker kompleksiteten i disse. Her vil også arbeidet med digitale læringsomgivelser stå sentralt. Design er nær forbundet med en utvikling av didaktikken.
   
 3. Iverksette integrerte studiedesign. Pupils-modellen har vært pilotert, og settes nå ut i livet på 6. og. 7. semester i den integrerte lektorutdanningen.
   
 4. Seminarer og konferanse for å spre og dele erfaringer fra både ProTed og andre norske lærerutdanningsmiljøer: forskningsseminar, seminar som involverer flere SFU-søkermiljøer, og en nasjonal konferanse der ProTed samarbeider med Senter for IKT i utdanningen.
   
 5. Samarbeid med internasjonale partnere og etablering av en Scientific Advisory Committee (SAC).
   
 6. Publisering av arbeid og erfaringer med å se på lærerutdanning i lys av forholdet mellom design og didaktikk.

I et lengre perspektiv vil dette utviklingsområdet søke å finne fram til synteser av de ulike tiltak og prosjekter som er i gang. Utvilingsområdet har som oppgave å la slike synteser bli et felleseie både innenfor ProTed, men også i et nasjonalt perspektiv. I dette ligger en fremtidig "arv" fra senteret.

Publisert 8. mars 2013 09:31 - Sist endret 7. juni 2016 09:53