Samarbeidspartnere

ProTed samarbeider med forsknings- og kompetansemiljøer i inn- og utland for å utforme integrerte og kunnskapsbaserte lærerutdanninger som gjennom fremtidsrettede løsninger møter kompetansebehov i kunnskapssamfunnet.

Hovedpartnere

Universitetet i Oslo og universitetet i Tromsø har inngått et forpliktende samarbeid for systematisk utvikling av integrerte lærerutdanninger basert på forskning, erfaringsutveksling og kvalitetsvurdering.

 

Universitets-og partnerskoler

UiO og UiT samarbeider med til sammen mer enn 100 partnerskoler som gir studentene praktiske erfaringer med undervisning og oppfølging av barn og unge.

Les mer om universitets-og partnerskoler

 

Forskergrupper

ProTed samarbeider nært med forskergrupper på UiO og UiT som gir ny kunnskap innenfor:

Senteret samarbeider også med andre forskergrupper på UiO og ved UiT. Forskernettverket Kunnskap i skolen (KIS) omfatter et stort antall deltakere fra mange fakulteter og institutter ved UiO og spiller en aktiv rolle som bindeledd mellom forskere, skoler og lærere i lærerutdanningen på UiO.

Teknologiutvikling

UV-fakultet ved UiO har vært pilotfakultet i utvikling av integrerte læringsmiljø med bruk av IKT i utdanningen. ProTed står sentralt i dette utviklingsarbeidet. Samtidig samarbeider senteret med miljø som lenge har arbeidet med å løse pedagogiske og didaktiske utfordringer ved bruk av digitale teknologier og medier (Umeå universitet, Stockholm universitet).

Kunnskapssenteret for utdanning

ProTed har en intensjonsavtale med Kunnskapssenteret for utdanning.

Avtalens parter har felles interesser knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid for å lage kunnskapsoversikter innen utdanningssektoren fra både teoretisk og empirisk utviklet kunnskap. Å fremskaffe, formidle og anvende kunnskap står sentralt for begge parter.

Partene har videre en felles interesse i:

  1. Informasjonsutveksling gjennom både tosidige møter og i fora der det er naturlig at begge parter er representert
  2. Kompetanseutvikling av medarbeidere, f. eks via deltakelse i felles prosjekter eller tiltak samt det som dekkes under pkt 1.
  3. FoU-samarbeid, f. eks knyttet til nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter
  4. Formidlingssamarbeid rettet mot formidling til både forskere, praktikere, beslutningsmyndigheter og et bredere publikum
  5. Å inngå mer konkrete avtaler der samarbeidet viser at dette er tjenlig

Naturfagsenteret 

ProTed samarbeider med Naturfagsenteret, plassert ved UiO, i arbeidet med å utforme alternative læringsarenaer og fornye undervisningen i realfag.

Internasjonale partnere

Internasjonalt samarbeid forankrer utviklingsarbeidet i den beste tilgjengelige kunnskapen om hva som trengs for å skape integrert femårig lærerutdanning for et flerkulturelt samfunn. Det trengs kunnskap om god undervisning og god ledelse, hva som fremmer læring og om hvordan lærerutdanningen kan utvikle vurderingspraksiser som er mer i tråd med kunnskapssamfunnets behov. Samtidig bygger senteret på eksisterende nettverk for forskning ved ILS og ILN som har lærerutdanning og lærerprofesjonalitet som tema. Partnere i denne sammenhenger er UC Berkeley (USA), Stanford University (USA), Oxford University (UK), Åbo Academy (Finland), Umeå University (Sweden), Stockholm University (Sweden), Bard College (USA).

Publisert 8. mars 2013 10:18 - Sist endret 5. nov. 2013 20:00