English version of this page

Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS) (avsluttet)

ISOTIS undersøker omfang, årsaker, og betydning av tidlige sosiale og utdanningsmessige ulikheter i lys av sosiale, kulturelle, og institusjonelle prosesser (bilde: isotis.org)

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å bidra til utviklingen av effektive retningslinjer og praksis for å bekjempe ulikhet. Kvasipaneler og sammenlagte longitudinelle datasett vil benyttes for å undersøke variasjon i ulikhet i tidlig utdanning og utviklingsbaner på tvers av land, systemer og over tid. For å forstå de komplekse interaksjonene mellom karakteristikker i systemer og målgrupper, vil ISOTIS studere immigrantpopulasjoner av særlig utbredelse, samt innfødte etniske og kulturelle lavinntektsgrupper,  assosiert med vedvarende vansker relatert til utdanning. ISOTIS vil undersøke ressurser, opplevelser, ambisjoner og behov hos barn og foreldre i disse gruppene, i en akkulturasjons- og integreringskontekst, og i relasjon til lokal og nasjonal lovgivning.

Alle bilder: isotis.org

Mål

Prosjektets mål er å bidra til utvikling av effektive og fruktbare retningslinjer, praksis og lovgivning, gjennom å generere anbefalinger og konkrete verktøy for å:

  1. Støtte svakerestilte familier og fellesskap gjennom å bruke deres egne kulturelle og lingvistiske ressurser for å skape et trygt og stimulerende hjemmemiljø for deres barn
  2. Skape effektiv og inkluderende pedagogikk innen barnehage- og førskolefeltet
  3. Øke kompetanse hos tjenester, skoler og deres ansatte for å øke kvalitet og inkludering
  4. Etablere tverrfaglig koordinering av støttetilbudene  til barn og familier
  5. Utvikle retningslinjer for bekjempelse av utdanningsmessige forskjeller

ISOTIS vil utvikle sammenkoblede programmer for foreldre, klasserom og profesjonelle, ved hjelp av virtuelle læringsmiljøer, for arbeid i flerspråklige kontekster. 

Alt dette tilsammen er forventet å støtte opp om utdanningspraksis og retningslinjer i Europa, i møte med utfordringer knyttet til reduksjon av sosial og utdanningsmessig ulikhet. 

For mer informasjon, se sider på engelsk

Finansiering

Prosjektet finansierer av EUs Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under avtalenummer 727069.

 

 

Publisert 12. mars 2018 10:21 - Sist endret 10. mai 2022 08:13

Kontakt

Prosjektledere:

Prosjektleder ISOTIS:

Paul Leseman, Universitetet i Utrecht

Leder for UiO-delen av prosjektet:

Henrik Daae Zachrisson, CEMO

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere