Om FIKS

FIKS er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer Universitetet i Oslo sitt arbeid med den desentraliserte ordningen (dekomp).

Bildet kan inneholde: hånd, væpne, skjorte, produkt, oransje.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Universitetet i Oslo (UiO) har mange ulike fagmiljøer som er viktige for kompetanseutvikling i skolen. For å koordinere og kommunisere arbeidet ut mot skoleeiere har UiO valgt å opprette enheten FIKS og legge denne til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Regjeringens satsning på etter- og videreutdanning beskrives i Stortingsmelding 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp) omtales som et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. 

Det langvarige samarbeidet startet i skoleåret 2017/2018, og skal skje med utgangspunkt i skolenes behov for å videreutvikle kompetanse. 

FIKS sin rolle er å være en samtalepartner med fagmiljøene på UiO og koordinere tiltakene ved fem fakulteter.