English version of this page

Om FIKS

FIKS er en enhet ved Utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer UiO sin satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Satsingen er en del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (DEKOMP). 

Fasaden til Georg Sverdrups Hus

Enheten FIKS ble etablert i 2018 ved Universitetet i Oslo.  Arkivfoto: © UiO/Francesco Saggio

Regjeringens satsning på etter- og videreutdanning beskrives i Stortingsmelding 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) omtales som et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. 

Det langvarige samarbeidet startet i skoleåret 2017/2018, og skal skje med utgangspunkt i skolenes behov for å videreutvikle kompetanse. 

FIKS koordinerer tiltakene ved fem fakulteter for kompetanseutvikling i skolen:

Hva er Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP)?

Desentralisert kompetanseutvikling er regjeringens plan for å styrke lokalt ansvar og eierskap til kompetanseutvikling i skolen.

Ordningen bygger på fire prinsipper, hvor to prinsipp er spesielt relevante for arbeidet til FIKS:

  • Kommuner og fylkeskommuner skal ha hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen. Dette skal igjen gi aktørene økt handlingsrom og samtidig gi rom for differensiert kompetanseutvikling.
  • Kompetanseutviklingen skal være forsknings- og kunnskapsbasert. Universiteter og høyskoler skal derfor levere innholdet i kompetanseutviklingstiltakene. 

Mer om ny modell for kompetanseutvikling i skolen kan du lese om på Utdanningsdirektoratets sider. 

Hva er etter- og videreutdanning (EVU)?

Kompetanseutvikling i skolen blir ofte beskrevet som etter- og videreutdanning. Videreutdanning gir studiepoeng, mens etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng til den enkelte lærer.

FIKS arbeider primært med etterutdanning i ulike former for aktiviteter, der målet er å utvikle kompetanse både hos lærere, skoleledere og skoleeiere. 

Publisert 2. mai 2018 12:28 - Sist endret 7. aug. 2019 12:44