English version of this page

Om FIKS

FIKS er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer Universitetet i Oslo sitt arbeid med den desentraliserte ordningen (dekomp).

Universitetet i Oslo (UiO) har mange ulike fagmiljøer som er viktige for kompetanseutvikling i skolen. For å koordinere og kommunisere arbeidet ut mot skoleeiere har UiO valgt å opprette enheten FIKS og legge denne til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Regjeringens satsning på etter- og videreutdanning beskrives i Stortingsmelding 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp) omtales som et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. 

Det langvarige samarbeidet startet i skoleåret 2017/2018, og skal skje med utgangspunkt i skolenes behov for å videreutvikle kompetanse. 

FIKS sin rolle er å være en samtalepartner med fagmiljøene på UiO og koordinere tiltakene ved fem fakulteter:

Hva er Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp)?

Desentralisert kompetanseutvikling er regjeringens plan for å styrke lokalt ansvar og eierskap til kompetanseutvikling i skolen.

Ordningen bygger på fire prinsipper, hvor to prinsipp er spesielt relevante for arbeidet til FIKS:

  • Kommuner og fylkeskommuner skal ha hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen. Dette skal igjen gi aktørene økt handlingsrom og samtidig gi rom for differensiert kompetanseutvikling.
  • Kompetanseutviklingen skal være forsknings- og kunnskapsbasert. Universiteter og høyskoler skal derfor levere innholdet i kompetanseutviklingstiltakene. 

Mer om ny modell for kompetanseutvikling i skolen kan du lese om på Utdanningsdirektoratets sider.

Hva er etter- og videreutdanning (EVU)?

Kompetanseutvikling i skolen blir ofte beskrevet som etter- og videreutdanning. Videreutdanning gir studiepoeng, mens etterutdanning er kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng til den enkelte lærer.

FIKS arbeider primært med etterutdanning i ulike former for aktiviteter, der målet er å utvikle kompetanse både hos lærere, skoleledere og skoleeiere. 

Emneord: DeKomp, Desentralisert kompetanseutvikling, EVU, Etter- og videreutdanning
Publisert 2. mai 2018 12:28 - Sist endret 23. nov. 2020 09:33