English version of this page

Flerspråklighet som ressurs i engelsk skriveundervisning (ph.d.-prosjekt)

Doktorgradsprosjektet er en studie av skriveundervisning i engelsk på ungdomstrinnet og videregående i Norge.

Hvordan benytter elever seg av flerspråklige ressurser i engelsk skriving? Bildet viser elever som skriver i timen. Illustrasjonsfoto: colourbox

Hvordan benytter elever seg av flerspråklige ressurser i engelsk skriving? Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Mål

Prosjektets overordnede mål er å undersøke flerspråklige praksiser i engelsk skriveundervisning på ungdomstrinnet og videregående i Norge. Studien bygger på tidligere forskning om betydningen av de mulighetene som flerspråklige elever har til å benytte seg av sitt helhetlige språklige repertoar i skriving (Hornberger, 2003), såvel som økende språklig mangfold og variasjon i elevenes utdanningsbakgrunn.

Engelsk har stor betydning i dagens samfunn, og engelskundervisningen begynner tidlig i skoleløpet. Mange engelsklærere, i tillegg til norsklærere, opplever at de trenger nye strategier for å skape felles forståelse på tvers av elevers forskjellige språkressurser. Et mål for studien er derfor å samle kunnskap om hvordan elever benytter seg av flerspråklige ressurser i engelsk skriving, og hvordan lærere eventuelt tar opp disse ressursene i engelsk skriveundervisning.

Forskningsdesign

Prosjektet undersøker elevers skrivepraksiser og læreres undervisningspraksiser gjennom lingvistiske etnografiske metoder (Copland & Creese, 2015). Det benyttes en kombinasjon av blant annet deltakende observasjon, videoopptak av skriveundervisning, innsamling av elevtekster og intervjuer med lærere og elever. Studien foregår i engelskklasser ved en ungdomsskole (vår 2017) og en videregående skole (høst 2017). Deltakerne går i mottaksklasser, forsterket engelskopplæring og studiespesialiserende engelskundervisning.

Finansiering

Prosjektet er et fireårig doktorgradsprosjekt (2016–2020) finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Beiler, I. R. (2020). Negotiating Multilingual Resources in English Writing Instruction for Recent Immigrants to Norway. TESOL Quarterly, 54(1), 5-29. doi: 10.1002/tesq.535

Publisert 27. okt. 2017 15:11 - Sist endret 23. juni 2020 14:08