Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon -skolen som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø (avsluttet)

Prosjektet retter søkelyset mot ulike elevers opplevelse av skolen som kunnskapsprodusent og identitetsdanner.

Undersøkelsen omfatter elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Nøkkelord er ungdom, utdanning og identitet.

Utvalgte publikasjoner

Publiserte arbeider:

Hovdenak, S.S. & A.K. Bø, 2010. Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv. I Hovdenak, S.S. & O. Erstad (red.) Kunnskap i skolen. Trondheim, Tapir Akademisk Forlag.

Bø, A.K. & S.S. Hovdenak, 2011. Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning. 1: 69-85.

Bø, A.K. & S.S. Hovdenak, 2011. Elever som verdensborgere. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 3: 216-227.

Kapittel 4 Om identitet og pedagogiske identiteter og kapittel 5 Om ulike kunnskapsformer i skolen i boka Hovdenak, S.S., 2011. Utdanningssosiologi – Fra teori til praksis i skolen. Trondheim, Tapir akademisk forlag

Kapittel 6 Elevperspektiv på skolen i boka Hovdenak, S.S. & J.H. Stray, 2015: Hva skjer med skolen? Bergen, Fagbokforlaget.

Masteroppgaver:

Thorkildson, F. 2010. Sosial kompetanse og relasjoner i skolen. Masteroppgave. Pedagogisk forskningsinstitutt. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Bugge, V. 2011. Selvvurdering i skolekonteksten. Masteroppgave. Pedagogisk forsknimgsinstitutt. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Maarud, K.L. 2011. Kunnskap i skolen: Glimt fra elevers syn på viktige kunnskapsformer. Masteroppgave. Pedagogisk forskningsinstitutt. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.

Paskevic, M. 2014. Kunnskap i skolen. En kvalitativ undersøkelse blant elever i videregående skole. Masteroppgave. Pedagogisk forskningsinstitutt. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.

Ph.D. avhandlinger:

Et arbeid leveres til sluttlesning våren 2018.

Et arbeid er i prosess, usikkert med hensyn til sluttføring.

Publisert 6. okt. 2010 09:22 - Sist endret 9. mai 2022 11:27