English version of this page

Norsklæreres undervisning i leseforståelsesstrategier og bruk av tekstbaserte spørsmål (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Dette doktorgradsprosjektet har som mål å analysere i hvilken grad og hvordan norsklærere på ungdomstrinnet underviser i strategier for leseforståelse, og hva slags type tekstbaserte spørsmål lærerne stiller til elevene i arbeidet med leseforståelse.

Hva slags lesestrategier brukes i klasserommet og når? Illustrasjonsfoto av lærer foran klassen: colourbox

Hva slags lesestrategier brukes i klasserommet og når?                      Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Tidligere forskning viser at kunnskap om lesestrategier er viktig for å utvikle god leseforståelse, og i Kunnskapsløftets læreplan for norskfaget presiseres det at elevene skal "arbeide systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen". Tradisjonelt er mye av arbeidet med tekstlesing i klasserommet sentrert rundt lærerens spørsmål. Det er derfor interessant å se på hvilke typer spørsmål lærerne tar i bruk i helklasseundervisning.

Målet er å analysere hva slags lesestrategier lærerne underviser i, hvordan de gjør det, og i tilknytning til hva slags type tekster.

  • I hvor stor grad underviser lærerne eksplisitt i strategier for å bedre elevenes leseferdigheter?
  • Fokuserer lærerne på strategier som er viktige for å lære innholdet i tekster, overvåke egen leseprosess eller vurdere ulike aspekter ved lesing?
  • Hvilke strategier brukes i tilknytning til hhv. skjønnlitteratur og sakprosa?

Forskningsdesign og bakgrunn

Prosjektet er en del av studien Linking Instruction and Student Achievement (LISA), der det er samlet videodata fra gjennomsnittlig fire norsktimer i 47 klasserom på 8. trinn. Prosjektet benytter i tillegg videodata fra ett klasserom på henholdsvis 8., 9. og 10. trinn, samt intervjuer av elever og lærer i denne klassen.

Camilla Magnusson har master i nordisk litteratur fra UiO (2006) og undervisningsbakgrunn fra både grunnskole, videregående skole og høgskole. Erfaringen fra klasserommet og interessen for leseopplæring har bidratt til at Magnusson ville forske på hvordan norsklærere underviser i leseforståelse etter den første leseopplæringen.

 

Publisert 26. juli 2018 15:03 - Sist endret 16. feb. 2022 20:30