English version of this page

Flerspråklige strategier og ressurser i opplæring av voksne innvandrere

Prosjektet er et evalueringsprosjekt på oppdrag fra Kompetanse Norge om bruken av flerspråklige strategier og ressurser for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. 

Voksne studenter i klasserommet

Prosjektet skal gi økt kunnskap om bruk av flerspråklige strategier og ressurser i opplæring (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for kunnskap om hva som er god opplæring for voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn. Det er et behov for å bedre voksnes muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra med økt kunnskap om bruk av flerspråklige strategier og ressurser i opplæring.

Flerspråklige strategier og ressurser kan for eksempel være å bruke språkhjelpere med samme morsmål som deltakerne, arbeide med tekster eller muntlige oppgaver på flere språk, eller bruke oversettelse mellom språk på en strategisk måte.

Forskningsdesign

Prosjektet gjennomføres ved hjelp av etnografisk evaluering, en form for aksjonsforskning som bygger på etnografiske metoder for datainnsamling og analyse. Etnografisk evaluering er en demokratisk metode som innebærer et tett samarbeid mellom praksisfeltet og forskere i hele prosessen, fra utforming av mål og intervensjoner til evaluering og rapportering.

Utvalget i studien består av et voksenpedagogisk senter som har betydelig erfaring med bruk av flerspråklige strategier og ressurser. Nærmere bestemt er dette ledelsen, lærere, språkhjelpere og deres klasser for voksne med deltakere fra alle verdens hjørner.

Datainnsamlingen går over et år og benytter seg av lingvistisk etnografiske metoder som deltakende observasjon, feltsamtaler og halvstrukturerte intervjuer med ledelse, lærere, språkhjelpere og deltakere, språkportretter, skjermopptak av digital aktivitet, samt bilder av deltakerprodukter. Teoretisk skriver prosjektet seg inn i en kritisk sosiolingvistisk tradisjon ved å sette søkelys på språkets rolle i konstruksjonen av sosiale forskjeller og sosial ulikhet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge.

 

Publisert 7. okt. 2020 07:18 - Sist endret 27. nov. 2020 20:39