Såkornmidler for å fremme innovasjon i lærerutdanning og skole

Universitetsskolene inviteres til å søke på såkornmidler for å fremme FoU-prosjekter i samarbeid med ProTed og lærerutdanningen ved ILS. Det kan være prosjekter innenfor ett eller flere bestemte fag, eller være rettet mot utvikling av organisasjonen som helhet. Vi prioriterer særlig prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på områder som kan komme lærerutdanningen til gode, som er knyttet til fagfornyelsen og som synliggjør hvordan spredning kan gjøres til andre universitetsskoler og partnerskoler. 

 
Kriteriene for tildeling 

  • Det må fremkomme i søknaden hvordan prosjektet er forankret i skolens organisasjon, og hvordan det støtter opp om skolens utviklingsarbeid. 

  • Prosjektet må støtte opp om universitetsskolesamarbeidet eller være relevant for lærerutdanningen og ha et klart FoU-preg. 

  • Konkrete tanker om spredning av utviklingsarbeidet skal være skissert i søknaden. 

  • Det lages et detaljert budsjett og en konkret og realistisk fremdriftsplan. 

  • Søknaden skal være på maks 2 sider. 

  • Det utnevnes en prosjektleder som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet ved skolen. 

  • Beløpet i sin helhet må brukes innenfor det aktuelle skoleåret. 

  • Det er en fordel, men ikke et krav at søknaden involverer mer enn en skole og/eller en ansatt tilknyttet lærerutdanningen ved UiO (ILS eller et fagfakultet). 

 

Publisert 13. mars 2019 15:58 - Sist endret 28. apr. 2020 12:39