Såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene

ProTed og Universitetsskolesamarbeidet inviterer skoleinteresserte forskere ved MN, HF, SV, TF og UV til å søke såkornmidler. Såkornmidlene skal stimulere til FoU-samarbeid mellom lærerutdanning og skole. 

Såkornmidlene skal gå til FoU-prosjekter som kan styrke UiO som lærerutdanningsinstitusjon og som utvikler av praksisrelevant kunnskap for skolen.  

Prosjektene kan være innenfor ett eller flere bestemte fag, eller være rettet mot utvikling av skolen som organisasjon. Vi prioriterer særlig prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på områder som kan komme lærerutdanningen til gode, som er knyttet til fagfornyelsen og som synliggjør hvordan spredning kan gjøres til andre universitetsskoler og partnerskoler. 

Såkornmidlene kan brukes til for eksempel 

 • å initiere forskningssamarbeid innenfor områder som er relevante for lærerutdanningen 

 • å utvikle forprosjekter til utarbeidelse av større prosjektsøknader 

 • å etablere møteplasser for planlegging av samarbeidsprosjekter, gjerne knyttet til ProTed 

 • assistanse til datainnsamling 

Kriterier for tildeling 

 • Prosjektet må støtte opp om Universitetsskolesamarbeidet eller være relevant for lærerutdanningen og ha et klart FoU-preg. 

 • Det må fremkomme i søknaden hvordan prosjektet er forankret i lærerutdanningen, og hvordan det støtter opp om skolens utviklingsarbeid. 

 • Konkrete tanker om spredning av utviklingsarbeidet skal være skissert i søknaden. 

 • Det lages et detaljert budsjett og en konkret og realistisk fremdriftsplan. 

 • Prosjektet må være forankret i skolens ledelse og ha en ansvarlig kontaktperson ved skolen. 

 • Beløpet i sin helhet må brukes innenfor det aktuelle skoleåret. 

 • Søknaden skal være på maks 2 sider 

 

Publisert 13. mars 2019 16:03 - Sist endret 28. apr. 2020 12:40