Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter knyttet til EKVA.

TALIS

Teaching and Learning International Survey er OECDs international studie av undervisning og læring. Undersøkelsen skal gi innsikt i viktige aspekter som kjennetegner læringsmiljø og lærernes arbeidsforhold i 30 deltakerland. Norge har deltatt  på litt ulike trinn i TALIS i 2008 og 2013. Ny undersøkelse skal gjennomføres I 2018.

PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) er en internasjonal undersøkelse som kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk, naturfag og problemløsing. Elevenes prestasjoner ses i forhold til bl.a. hjemmebakgrunn, holdninger og undervisning. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.


TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal undersøkelse rettet mot elever i 4. og 8.klasse i matematikk og naturfag. Hjemmebakgrunn, holdninger og undervisning kartlegges også. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Resultatene fra TIMSS 2011 ble offentliggjort 11. desember 2012. Ny undersøkelse har blitt gjennomført i 2015.

TIMSS Advanced

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på 13. trinn, altså siste trinn i videregående skole. Gjennom spørreskjemaer samles det I tillegg inn relevant informasjon om eleverne, lærerne og skolen som brukes i analyse av datamaterialet.

TIMSS Advanced ble gjennomført i 2015, og Norge deltar med elever fra Matematikk R2 og Fysikk 2. TIMSS Advanced har tidligere blitt gjennomført to ganger, i 1995/1998 og i 2008. Begge disse ganngene deltok Norge med tilsvarende elevpopulasjoner.

Nasjonale prøver i lesing

EKVA har ansvaret for å utarbeide den nasjonale prøven i lesing for 8. trinn. I prøven legges det vekt på at elevene skal kunne lese et bredt utvalg tekster fra ulike fagområder. På den måten gjenspeiler prøven læreplanen LK 06, der lesing er løftet fram som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Prøven tar to timer, og antall tekster og oppgaver vil variere noe fra år til år. I 2008 bestod prøven av 7 tekster med til sammen 46 oppgaver.

Oppgavene er kategorisert i tre grupper etter hva slags lesemåte som kreves:

  1. Finne fram til og hente ut informasjon fra teksten
  2. Forstå og sammenholde opplysninger i teksten
  3. Reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold


Mellom 25 og 30 prosent av oppgavene er åpne, det vil si at elevene skal svare med egne ord. Resten av oppgavene er avkryssingsoppgaver, som stort sett går ut på at elevene skal velge ett av fire svaralternativer.

Kartleggingsprøver i regning

EKVA utvikler nasjonale kartleggingsprøver i regning (tallforståelse og regneferdighet) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prøven på 2. trinn er obligatorisk og ble i 2008 gjennomført for første gang, som en del av det nasjonale vurderingssystemet. De nye kartleggingsprøvene for 1., 2. og 3. trinn i grunnskolen ble utviklet i 2012. Disse ble tatt i bruk for første gang våren 2014.

Hensikten med prøvene er å avdekke behov for oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Prøvene skal brukes til vurdering for læring. Som en del av oppdraget er det også utviklet veiledningsmateriell for hvert trinn. Veiledningen inneholder råd for videre kartlegging og oppfølging av elever under bekymringsgrensen. Det er også skissert noen undervisningsaktiviteter.

Mer om kartleggingsprøver i regning.

Osloprøver i lesing

Osloprøven i lesing for 6. trinn måler elevenes leseferdigheter i alle fag. Prøven gjennomføres i januar, og skolene får tilbakemelding om elevenes poengsum og på hvilket nivå deres lesekompetanse ligger. Osloprøven i lesing for vg1 måler elevenes leseferdigheter i norskfaget. Denne prøven er karakterstøttende og gjennomføres om våren, altså ved slutten av skoleåret.

Vis avsluttede prosjekter

Publisert 6. okt. 2010 14:06 - Sist endret 16. feb. 2022 21:05