Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål om praksis. Hvis du har spørsmål som du ikke får svar på her, kan du ta kontakt med praksis@ils.uio.no.

 

Generelt om praksis

Hvor finner jeg informasjon om praksis på mitt studieprogram?

Lektorprogrammet

PPU heltid

PPU deltid

Jeg har jobbet i skolen tidligere. Trenger jeg å ta praksis på studiet?

Ja. Du må gjennomføre det antallet praksisdager som er fastsatt i rammeplanen for ditt studieprogram.

Tidligere arbeidserfaring gir verken fritak fra praksis eller reduksjon i antall praksisdager.

Får jeg refundert reiseutgifter i forbindelse med praksis?

ILS refunderer ikke reiseutgifter i forbindelse med praksis

Praksisutplassering

Hvilke skoler kan jeg bli utplassert på?

Du blir normalt utplassert på en av ILS' partnerskoler. I noen tilfeller kan du bli satt opp til praksis ved skoler vi ikke har en partnerskoleavtale med.

Jeg bor utenfor Oslo-området. Kan jeg ha praksis der jeg bor? 

Du kan i utgangspunktet ha praksis hvor som helst i Norge, men du må oppfylle visse krav. Kravene og mer informasjon om praksis ved andre skoler enn ILS' partnerskoler, finner du her

Jeg har ansettelse som lærer ved en skole. Kan jeg ha praksis der?

Du kan avtale praksis ved egen skole dersom du har en prosentstilling ved skolen, men du må oppfylle visse krav. Kravene og mer informasjon om praksis ved egen skole finner du her

ILS har godkjent at jeg kan ha praksis ved egen skole. Kan jeg gjennomføre praksisen i egne klasser?

Ja, så lenge du har praksis i de fagdidaktiske fagene du skal ha i den aktuelle praksisperioden. Det er også en forutsetning at du oppfyller krav om klassetrinn for studieprogrammet ditt (8-13. på Lektorprogrammet og 5.-13. på PPU-programmene).

I tillegg til å ha praksis i egne klasser, kan du ha praksis i veileders eller andre læreres klasser.

Hvorfor har jeg ikke fått praksis på en skole som er nærmere min bostedsadresse? Jeg vet om skoler i nærheten.

Det kan det være flere grunner til:

  • ILS har flere andre praksisperioder som går parallelt. Det er også andre utdanningsinstitusjoner som har studenter i praksis 
  • Selv om skolen er nærmere der du bor, er det ikke gitt at de har veiledningskapasitet i dine fag
  • Vi må prioritere kort reisevei for studenter som har aleneansvar for barn, helsemessige utfordringer eller lignende.
  • Vi må unngå at studenter får urimelig lang reisevei (f.eks. 2 timer +) ved å bli utplassert på andre skoler med relevant veiledningskapasitet. Da må vi heller fordele det slik at alle får overkommelig reisevei (maks 1,5 time hver vei).
  • Alle studenter må ha praksis både på ungdomsskole og videregående i løpet av studiet.

Noen andre har fått praksis på en skole som er nær min bostedsadresse. Hvorfor fikk ikke jeg praksisplass der?

  • Selv om skolen er nærmere der du bor, er det ikke gitt at de har veiledningskapasitet i dine fag
  • Vi må prioritere kort reisevei for studenter som har aleneansvar for barn, helsemessige utfordringer eller lignende.
  • Vi må unngå at studenter får urimelig lang reisevei (f.eks. 2 timer +) ved å bli utplassert på andre skoler med relevant veiledningskapasitet,. Da må vi heller fordele det slik at alle får overkommelig reisevei (maks 1,5 time hver vei).
  • Alle studenter må ha praksis både på ungdomsskole og videregående i løpet av studiet.

Jeg har dokumentert at jeg har helsemessige utfordringer, eller aleneansvar for barn. Hvorfor får jeg ikke praksis i egen bydel?

Du blir utplassert på nærmeste tilgjengelige praksisskole med veiledningskapasitet i dine
fag. Muligheten for praksis på en skole nær ditt bosted er altså helt avhengig av hvilke fag skolene der kan tilby veiledning i.

Jeg trenger tilrettelegging i praksisperioden. Hvilke muligheter finnes det?

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det utfordrende å gjennomføre praksisperioden, kan du ha rett på tilrettelegging. Mer informasjon om tilrettelegging i praksis finner du her.

Kan jeg ha praksis i utlandet?

For øyeblikket kan du kun ha praksis i fag som følger norske læreplaner. Praksis i utlandet begrenser seg derfor hovedsakelig til norske skoler i utlandet, som for eksempel i Spania. Ønsker du å gjennomføre praksis i utlandet, må du sende en e-post til praksis@ils.uio.no

Hvorfor er det ingen andre studenter på min praksisskole?

I utgangspunktet setter vi deg opp med minst en student med samme fagkombinasjon som deg, slik at du har noen å samarbeide med. Det hender imidlertid at studenter trekker seg fra emnet rett før praksis begynner. Da har ikke vi mulighet til å sette opp studenter til å ha praksis med deg. 

Jeg ønsker å trekke meg fra praksisperioden. Bruker jeg et forsøk på praksis?

For å unngå å bruke et forsøk på praksis må du trekke deg før trekkfristen for praksisperioden. Trekkfristen for praksisperioden er to uker før første praksisdag.

Husk at dette også gjelder dersom trekkfristen kommer før fristene for semesterregistrering, permisjonssøknader og betaling av semesteravgiften.

Hvis du ønsker å trekke deg fra praksis må du sende e-post til praksis@ils.uio.no.

Jeg finner ikke informasjon om oppmøte til første praksisdag. Hva gjør jeg?

Skolen vil sende deg informasjon om oppmøtested- og tidspunkt. Om det er kort tid igjen til oppstart og du fortsatt ikke har mottatt informasjon, finner du kontaktinfo til koordinator ved praksisskolen din i praksislisten som er publisert i Canvas.

Om gjennomføringen av praksis

Hvor mye veiledning kan jeg forvente i løpet av praksisperioden?

Du skal ha cirka 4-5 timer veiledning i uka. Dette gjelder i både kortpraksis og langpraksis. Veiledningen kan gis individuelt eller i par/grupper. Det er veileders ansvar å sette opp en timeplan som ivaretar veiledningsbehovet og progresjon for deg som lærerstudent.

Hvilke skolefag kan jeg ha praksis i?

En oversikt over hvilke skolefag du kan ha praksis i, finner du her

Hva er forskjellen mellom praksiskort og praksisrapport?

Praksiskortet er studentens verktøy. Det skal brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksisen. Det er ditt ansvar å bruke det under praksisperioden og levere det i Canvas etter endt praksis.

Praksisrapporten er en rapport som skal leveres til ILS av din(e) veileder(e) og påhører(e). Rapporten leveres normalt etter praksisperioden eller rett etter et påhør. Du har innsyn i praksisrapportene.

Jeg går på PPU deltid, gjelder kravet om tilstedeværelse også på dette studiet?

Ja. PPU deltid er et studieprogram med redusert studieprogresjon, men i praksisperiodene må du forvente fulle dager og fulle uker, på lik linje med studentene på PPU heltid og Lektorprogrammet.

 

Om vurdering i praksis

Hva er et påhør?

I langpraksis skal du ha minst to påhør, ett fra ILS og ett fra skolens ledelse. Påhør innebærer en observasjon av en av dine undervisningstimer, med en påfølgende veiledningssamtale. Påhørene er ikke eksamener, og avgjør ikke alene om du får praksisen bestått eller ikke. Påhørers vurderinger vil imidlertid bli tatt med i helhetsvurderingen av praksisen din.

Hvem vurderer praksisen min?

I kortpraksis er det i utgangspunktet veileder(e) som vurderer praksisen din. .

I langpraksis er det veileder(e), ILS-påhører(e) og skolens påhører som sammen vurderer praksisperioden din.

Mer informasjon om vurdering av din praksis finner du i retningslinjene for praksis.

Hva er forskjellen på ikke-godkjent praksis og ikke-bestått praksis?

Langpraksisen i PROF4045, 8-ukerspraksis i PPU3220 og 6-ukerspraksis i PPU3520D er definert som eksamensdeler, og vurderes til "bestått" eller "ikke-bestått".

Øvrige praksisperioder ved ILS er definert som obligatoriske komponenter og vurderes til "godkjent" eller "ikke-godkjent".

Jeg har fått ikke-godkjent praksis. Kan jeg gå opp til eksamen i emnet?

Nei, praksisen må være vurdert til godkjent for å kunne opp til eksamen i emnet.

Jeg har fått ikke-godkjent praksis. Kan jeg fortsette på studiet?

Nei, praksisen må være vurdert til godkjent for å kunne gå videre på studiet. Du må derfor ta opp igjen praksisen neste gang emnet tilbys.

Jeg har fått ikke-bestått praksis. Kan jeg gå opp til eksamen i emnet?

Ja. Praksisperiodene som vurderes til bestått eller ikke-bestått, er eksamensdeler. Du kan gå opp til de andre eksamensdelene (FoU-oppgaven og 48-timers hjemmeeksamen), selv om du har fått praksisen ikke-bestått

Jeg har fått ikke-bestått praksis. Kan jeg klage på vurderingen?

Nei, vedtaket er endelig og kan ikke påklages av studenten, jf. universitets- og høgskolelovens § 5-3, punkt 5, første setning, som lyder: «Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages».

Jeg har fått ikke-bestått praksis. Hvor mange ganger kan jeg ta praksis på nytt?

Du kan kun gjennomføre praksis en gang til, jf. § 5-3 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Får du ikke-bestått praksis to ganger på studiet, må studiet avbrytes.

Om sykdommer/skader/permisjon

Jeg har blitt syk i praksisperioden min. Hva gjør jeg?

Ta først kontakt med praksisskolen (både veileder og koordinator) og informer om at du er syk. Skolen avgjør om legeattester må leveres. Ser du at ditt sykefravær går over fraværskvoten for praksisperioden, er det viktig at du tar kontakt med ILS, gjennom praksisansvarlig for emnet.

Jeg har fått en skade som oppsto i løpet av praksisperioden min. Hvilke forsikringer er jeg dekket av?

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom UiO, fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Du er imidlertid forsikret etter folketrygdloven.

Mer informasjon om forsikring

 

Spørsmål i forbindelse med Covid-19

Hvilke smitteverntiltak skal jeg følge?

Du må gjøre deg kjent med og følge UiOs smitteverntiltak og Udirs smitteveileder i forkant av praksisperioden. Det er også viktig at du setter deg inn i skolens egne smitteverntiltak og følger de.

Når skal jeg kontakte veileder og når skal jeg kontakte ILS angående spørsmål knyttet til praksis og corona?

Når du er ute i praksis skal du følge skolens egne smitteverntiltak. Du kan rette de fleste spørsmål angående skolens tiltak til veileder og/eller skolens koordinator. Spørsmål som skolen ikke kan svare på kan du rette til ILS.

Kan skolene kreve at jeg ikke jobber ved siden av studiene og praksisen for å forhindre smitte?

Nei, men det er studentens ansvar å forhindre smitte. Du må følge nasjonale og lokale tiltak.

Hva skjer om jeg havner i karantene under praksis?

Du må holde deg hjemme. ILS og skolen vil sammen se på mulighetene for å utvide praksisperioden med tilsvarende antall dager som karantenen omfatter

Jeg har symptomer på Covid-19, men jeg har allerede vært borte maksimalt antall fraværsdager, og er redd for at praksis ikke blir bestått. Møter jeg opp på skolen likevel?

Nei, du må holde deg hjemme og unngå kontakt med andre. Dersom du mistenker at du er smittet av covid-19 bør du teste deg. ILS og skolen vil sammen se på mulighetene for å utvide praksisperioden med tilsvarende antall dager som du er syk eller i karantene.

Det har oppstått et utbrudd på praksisskolen min, og den kommer til å stenge ned før jeg blir ferdig med praksisen min. Hva skjer med praksisen min dette semesteret?

Det er mange faktorer som spiller inn, blant annet tidspunkt for nedstengningen. ILS og skolen vil sammen vurdere situasjonen og forsøke å ta igjen gjenværende praksisdager.

Om jeg får corona på grunn av smitte på skolen jeg er i praksis på, regnes det da som en yrkesskade?

Du finner informasjon om forsikring i forbindelse med praksis på UiOs nettsider.

 

Om skikkethetsvurdering

Informasjon om skikkethetsvurdering, med tilhørende spørsmål og svar, finner du her

 

Publisert 26. okt. 2020 10:34 - Sist endret 4. feb. 2021 13:35