Læringsliv for fremtidens næringsliv

Fremtidens næringsliv er avhengig av at barn og unge får leve helhetlige læringsliv med stimulerende utfordringer, fremholder læringsforskere.

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Utfordrer lærere og næringsliv

Forskningsprosjektet Local literacies and community spaces undersøker hvordan ungdom skaper sitt læringsliv, og gjør koblinger mellom kompetanse på ulike læringsarenaer.

En overgripende trend i den norske skolen i dag er økt strukturering av tid og detaljbeskrivelser av kompetansemål. Gjennom å følge utvalgte skoleklasser har forskerne sett konsekvensene av dette – som økt ensretting og mindre tid til et godt samspill mellom teori og praksis.

"Barn og unge lærer på ulike måter. Dette må vi ta høyde for hvis vi skal utvikle gode læringsliv – og gode samfunns- og næringsliv. En elev som får hjelp til å utvikle sine teoretiske og praktiske ferdigheter, og ikke bare får tredd standard læringsmål ned over hodet, er bedre rustet til å velge yrkesvei i fremtiden", sier forskerne Ola Erstad, Øystein Gilje, og Hans Christian Arnseth.

I en kronikk i Aftenposten løfter de frem utfordringer til både lærerne og næringslivet.

Et bredt perspektiv

Forskningsprosjektet Local literacies and community spaces bruker betegnelsen 'learning lives' for å studere kunnskapsutvikling og læring i bredere forstand, ut over det som bare skjer på skolen. De forsker både på barn og ungdom, og fokuserer på overgangene mellom barnehage og skole, ungdomsskole og videregående og videregående og høyere utdanning eller arbeid.

Av Kari- Anne Ulfsnes
Publisert 8. jan. 2014 11:51 - Sist endret 20. feb. 2022 19:55