Hva vet vi nå om grunnleggende ferdigheter?

Rapporten Grunnleggende ferdigheter – på tvers eller i fag? viser hvordan arbeid med grunnleggende ferdigheter kommer til uttrykk i de 12 caserapportene i ARK&APP.

Rapporten Grunnleggende ferdigheter – på tvers eller i fag? legger vekt på det å kunne skrive som grunnleggende ferdighet, muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdigheter og digitale ferdigheter som grunnleggende ferdigheter (Udir, 2012). Rapporten gjennomgår tidligere forskning om arbeidet med grunnleggende ferdigheter generelt og forskning som nærmere belyser de tre ferdighetene rapporten ser nærmere på.

Siste delen av rapporten presenteres arbeid med de grunnleggende ferdighetene i de 12 casene i ARK&APP, og viser med det hvilket bidrag prosjektet gir til kunnskap om arbeid med grunnleggende ferdigheter i norsk skole. Hovedfunn i rapporten er samlet i en egen sak, og den kan lastes ned som pdf her.

 

Hva vet vi om grunnleggende ferdigheter 10 år etter?

Følgeforskningen til LK06 viser at på den tiden forskningen ble gjennomført (2007−2011), var det uklart for mange skoleledere og lærere hva som lå i begrepet grunnleggende ferdigheter. Den viser også at det i svært varierende grad ble arbeidet systematisk med disse ferdighetene. Metodisk er følgeforskningen primært basert på intervjuer, spørreundersøkelser og dokumentanalyser, med noe supplement av klasseromsobservasjoner.

Forskning på muntlige ferdigheter og skriving

Forskning på arbeid med muntlighet viser at det særlig er fremføringer, altså det å kunne ytre seg i en større gruppe og presentere fagstoff for et publikum, som blir vektlagt. Det meste av forskningen på muntlighet er gjennomført før 2006, men bildet bekreftes av forskning som er utført etter innføringen av Kunnskapsløftet. Skriving som grunnleggende ferdighet er undersøkt gjennom flere omfattende prosjekter, som viser at det arbeides systematisk med å utvikle elevers skrivekompetanse i fagene. Forskningen viser også at arbeid med skriving som grunnleggende ferdighet i stor grad dreier seg om det å kunne produsere fagtypiske tekster som skal vurderes av lærer. Både for muntlige og skriftlige ferdigheter gjelder det altså at det har vært fokus på produkter, i form av fremføringer og fagtypiske slutt-tekster.

Forskning på digitale ferdigheter

Forskning på digitale ferdigheter har i stor grad dreid seg om å kartlegge elevenes praktiske ferdigheter gjennom spørreskjemaundersøkelser. I mindre grad har man studert empirisk hvordan digitale ferdigheter inngår i ulike arbeidsformer i fagene.

Grunnleggende ferdigheter må forstås som redskaper for å tilegne seg faglig kunnskap, og som redskaper for å presentere fagstoff man har tilegnet seg.

Bidrag fra forskningsprosjektet ARK&APP

Gjennomgangen av de 12 casene i ARK&APP viser en rekke undervisningsforløp som integrerer faglig innhold, faglige prosedyrer og arbeidsmåter som involverer flere ferdigheter. Arbeidet med muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter er tett sammenvevd, og integrasjonen mellom dem kommer spesielt godt til syne når elevene skal utarbeide produkter i form av sammensatte tekster, tekster som både inneholder skrift, bilde, lyd eller levende bilder.

På tvers av casene ser vi at de forløpene som vektlegger mye dialogisk klasseromsundervisning i kombinasjon med par-/gruppearbeid, skaper gode forutsetninger for å arbeide med grunnleggende ferdigheter. Casene viser en rik variasjon i hvordan elevene får muligheter til å oppøve muntlige ferdigheter gjennom helklassesamtaler og utforskende gruppesamtaler som del av læringsarbeidet. Skriving fremstår empirisk i casene som en aktivitet som ofte er orientert mot individuelt arbeid, for eksempel i form av å ta notater eller skrive tekster som sluttprodukter som skal vurderes. Skriving inngår imidlertid også i forløp som for eksempel innebærer gruppearbeid som skal munne ut i presentasjoner, for eksempel i form av sammensatte tekster. I slike situasjoner er skrivearbeidet mer variert og kollektivt orientert. Casene viser en stor bredde i bruken av digitale verktøy, og de viser også at særlig muntlig resonnering i tilknytning til arbeid med disse verktøyene styrker læringsprosessene.

Rapporten om grunnleggende ferdigheter er forfattet av førsteamanuensis Kari Anne Rødnes og førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og den kan lastes ned i sin helhet her.

Publisert 10. mai 2016 11:07 - Sist endret 10. mai 2016 11:07