English version of this page

Kollegaveiledning i undervisning og veiledning

En innovasjon rettet mot samarbeidspraksiser i norsk høyere utdanning.

colourbox.no

Om prosjektet

Undervisning og veiledning er arbeidsoppgaver som undervisere i høyere utdanning ofte utfører alene. Samtidig vet vi at miljøer som virkelig lykkes med å skape gode undervisnings- og læringsmiljøer gjerne har sterke tradisjoner for samarbeid og erfaringsdeling. I PeTS-prosjektet undersøker vi hvordan samarbeid om undervisning og veiledning kan støttes og styrkes gjennom kollegaveiledning. I prosjektet utforsker vi hvordan to konkrete kollegaveiledningsmodeller danner utgangspunkt for diskusjon, erfaringsdeling og samarbeid mellom undervisere og veiledere ved Universitetet i Oslo. Fire undervisningsmiljøer ved UiO deltar som samarbeidspartnere der veiledere og undervisere praktiserer kollegaveiledning over en lengre tidsperiode. Forskningsarbeidet går ut på å observere og dokumentere hvordan kollegiale samtaler utfolder seg innenfor de to veiledningsmodellene og hvilke erfaringer deltakerne høster fra samtalene. Prosjektet er basert på kvalitative metoder der vi analyserer hvordan kollegaveiledning i høyere utdanning kan bidra til etablering av konstruktive samarbeidspraksiser om undervisning og veiledning over tid.

Formål

Prosjektet baserer seg på to konkrete kollegaveiledingsmodeller, henholdsvis problemrettet og observasjonsbasert kollegaveiledning. Problemrettet kollegaveiledning fokuserer på diskusjon av profesjonelle problematikker. Deltakerne løfter frem udfordringer, primært temaer innen undervisning og veiledning, som de ønsker å drøfte med sin gruppe. I observasjonsbasert kollegaveiledning besøker deltakerne hverandres undervisning som utgangspunkt for å diskutere og gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid. Begge modellene baserer seg på et støttende og trygt samarbeidsklima for alle deltakerne i gruppene.

Målsettingene for dette prosjektet er følgende:

  1. Utvikle fakultets-baserte samarbeidskulturer rundt undervisning og veiledning
  2. Undersøke hvordan de to kollegaveiledningsmetodene kan støtte opp under utviklingen av samarbeidskulturer og hva som er begrensningene ved disse metodene
  3.  Utvikle ny forskningsbasert kunnskap om kollegaveiledning i utviklingen av undervisningsfaglig kompetanse samt peke på praktiske implikasjoner

Kollegaveiledingsmetodene som vi bruker i PeTS-prosjektet bygger på et ‘kollaborativt’ samarbeidsperspektiv. Det betyr at lærerne samarbeider om felles problemstillinger der alle forplikter seg til å bidra i diskusjon og refleksjon rundt utfordringer og løsninger.

Resultater

Følgende erfaringer kan oppsummeres fra prosjektet så langt:

Kollegaveiledning bidrar til læring og økt selvtillit i rollene som lærer og veileder: dette gjelder både når gruppene settes sammen av lærere innen samme fagfelt eller på tvers. Trygghet, åpenhet og tillitt er viktige forutsetninger for at gruppene skal kunne bidra til utvikling for lærerne og miljøene. Videre ser vi at kollegaveiledningen bidrar til økt selvtillit i rollen som underviser og veileder, og at deltakerne føler seg mindre isolert og mer som del av et kollegialt undervisningsfellesskap.

Institusjonell forankring og støtte er viktig: Tydelig ledelse viser seg å være viktig for denne typen tiltak. Videre er det viktig at det settes av tilstrekkelige tid og ressurser, der deltakerne kompenseres for sin tidsbruk, og at de som arrangerer tiltaket får støtte i implementeringen.

Deltakerne må utvikle eierskap til veiledningsmodellen: Deltakerne trenger tid både til å etablere en konstruktiv dynamikk innad i gruppene og til å lære seg modellene som tas i bruk kollegaveiledningen. Tilstrekkelig tid er også avgjørende for å gå i dybden på temaene som diskuteres i gruppene. En tydelig struktur og samtaleregler bidrar til fokus og god framdrift i diskusjonene, men strukturene må kunne tilpasses ulike kontekster og deltakernes behov. Den enkelte underviser bør også ha innflytelse på hva som skal observeres eller diskuteres og hva den enkelte ønsker å få veiledning og tilbakemeldinger på.

Kollegaveiledning bør ha et rent formativt fokus: Med det mener vi at opplegget fungerer best når det designes for at lærere skal få støtte i å lære og utvikle seg, og at det ikke blandes inn summative former for vurdering, som for eksempel vurdering for professoropprykk. Summative hensikter vil fort bli overskyggende og komme i veien for utvikling av tillit. Deltakerne verdsetter dermed at man får innspill på eget utviklingspotensial, og at slike innspill blir gitt på en respektfull og formativ måte.

Samarbeidspartnere

Følgende fire fagmiljø ved Universitetet i Oslo deltar

  • PhD-veiledning ved en nasjonal forskerskole rettet mot forskning i kommunehelsetjenesten ved Det medisinske fakultet.
  • Kunnskapsdeling og kompetanseutvikling rundt masterveiledning ved Det Humanistiske fakultet
  • Lærersamarbeid om undervisning ved profesjonsutdanningen i farmasi ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.
  • Lærersamarbeid om undervisning ved profesjonsutdanningen i teologi ved det Teologiske fakultet.

Finansiering

Finansiert gjennom Norges Forskningsråds FINNUT program (Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren)

 

Publisert 19. des. 2017 12:01 - Sist endret 9. jan. 2022 19:53