English version of this page

Kollegaveiledning i undervisning og veiledning - En innovasjon rettet mot samarbeidspraksiser i norsk høyere utdanning

Målet med prosjektet er å innovere kollegialt samarbeid blant lærere i høyere utdanning, og på basis av en systematisk intervensjon utvikle forskningsbasert kunnskap om kollegaveiledning.

colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i modeller for samarbeid som gjennom mange års erfaring har vist seg å fungere bevisstgjørende og utviklende for lærere i høyere utdanning. Den ene modellen er designet slik at deltakerne bringer inn konkrete utfordringer fra sin egen praksis som veileder. Gjennom strukturerte spørsmålsrunder og råd, er siktemålet at problemeier får en større bevissthet rundt egne veieldningsstrategier, dypere forståelse av definerte utfordringer samt konkrete innspill til tiltak. Den andre modellen går ut på at deltakerne veileder hverandre i egen undervisning, først ved å diskutere en skriftlig plan og begrunnelse for hva som skal foregå i undervisningen (førveiledning), etterfulgt av observasjon og etterveiledning. Digitale verktøy for kollegaveiledning vil også bli anvendt.

Innovasjonsprosjektet baserer seg på en aktivitetsteoretisk innfallsvinkel (CHAT) der forskning og innovasjon er vevet sammen. En fem-faset modell blir anvendt, der hver av fasene gjennomføres i nært samarbeid med de involverte partnerne. I de første fasene kartlegges etablerte strategier og behov for endring i lys av historiske og situasjonelle faktorer.  I de midtre fasene tilpasses de konkrete metodene som deretter prøves ut, før vi i siste fase foretar en analyse av hele innovasjonsprosessen ved å vurdere langsiktige implikasjoner i de aktuelle miljøene.

Samarbeidspartnere

Følgende fire fagmiljø ved Universitetet i Oslo deltar

  • PhD-veiledning ved en nasjonal forskerskole rettet mot forskning i kommunehelsetjenesten ved Det medisinske fakultet.
  • Kunnskapsdeling og kompetanseutvikling rundt masterveiledning ved Det Humanistiske fakultet
  • Lærersamarbeid om undervisning ved profesjonsutdanningen i farmasi ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.
  • Lærersamarbeid om undervisning ved profesjonsutdanningen i teologi ved det Teologiske fakultet.

Finansiering

Finansiert gjennom Norges Forskningsråds FINNUT program (Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren)

 

Publisert 19. des. 2017 12:01 - Sist endret 8. mai 2019 15:42