Spesialundervisning som virker

Forskning viser hva som må til for at spesialundervisningen skal fungere. Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo inviterer praksisfeltet og politikere til en tiltakskonferanse.

Bildet kan inneholde: klær, smil, hånd, bord, produkt.

Forskningsfeltet har godt grunnlag for å hevde at faglig godt funderte tiltak gitt av personer med riktig kompetanse har effekt for elever som av ulike grunner strever. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I det siste har det vært mye oppmerksomhet i media om de utfordringene som barn og unge med spesialpedagogiske behov møter i barnehage og skole. Det har blant annet kommet frem at det er store forskjeller i kvaliteten på undervisningen barn og ungdom med spesialpedagogiske behov får, og mange av de tiltakene denne gruppen mottar er ikke basert på hva forskning viser at har effekt.

Det er også et problem at det ikke er krav til kompetanse hos de som gjennomfører spesialundervisning.

– Per i dag kan du faktisk kalle deg spesialpedagog uten at du har noen formell spesialpedagogisk utdanning, sier Øistein Anmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk.

Forskningsbaserte tiltak og yrkeskompetanse

Anmarkrud, som selv forsker på dysleksi, er særlig opptatt av to sider ved spesialundervisningen:

– De tiltakene som settes i verk for å hjelpe elever som strever, det være seg med lesing, skriving, regning eller sosialt, må basere seg på forskning som viser effekt.

– De som har størst behov for undervisning av høyt kompetente lærere og spesialpedagoger - det vil si de som strever - skal undervises av høyt kompetente lærere og spesialpedagoger.

I dag er det dessverre altfor vanlig at det er motsatt. De som har størst behov mottar det svakeste undervisningstilbudet. I tillegg setter man inn tiltak som man ikke vet om virker. Dette er svært problematisk, sier Anmarkrud.

Anmarkrud mener at det er problematisk at «spesialpedagog» ikke er en beskyttet yrkestittel.

– Skal vi ta utfordringene på alvor, må vi innføre et kompetansekrav for spesialpedagoger. Foreldre til et barn som strever, skal være trygg på at barnet får spesialisthjelp i skolen, slik at barnet også når sitt potensiale for læring og utvikling.

Spesialundervisning som har effekt

Det spesialpedagogiske forskningsfeltet har gode bevis for at tiltak som er faglig godt funderte og gitt av personer med riktig kompetanse, har god effekt for elever som av ulike grunner strever.

– Vi vet at skreddersydde tiltak som ikke bare er tilpasset den diagnosegruppen som eleven tilhører, men også tilpasset den spesifikke eleven, virker, påpeker Anmarkud.

Sagt på en annen måte:

– Underviser du et barn med spesialpedagogiske behov må du selvsagt vite hva den særskilte tilretteleggingen går ut på, hvorfor den har effekt og hvordan du skal utføre den.

Kompetanse på flere nivåer

– Skolene må sikre kompetanse på flere nivåer, understreker professoren.

Den som underviser må ha tilstrekkelig kompetanse i

  • faget hun / han skal undervise i
  • vanskegruppen / diagnosegruppen eleven tilhører
  • hva vansken / diagnosen betyr for læring og utvikling
  • hvilke tiltak som forskning viser nytter
  • hvordan, når og hvor lenge tiltakene skal settes inn
  • hvordan progresjon måles med forskningsbaserte tester

– Når du har kompetanse i områdene ovenfor, og du i tillegg kjenner barnet og vet hvilke interesser og styrker barnet har, så har du som spesialpedagog gode muligheter for å lykkes i å hjelpe eleven med å nå potensialet sitt, avslutter Anmarkrud.

Institutt for spesialpedagogikk arrangerer konferanse

Spesialpedagogikk - hva virker? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Institutt for spesialpedagogikk ønsker alle som har interesse av å høre om spesialpedagogiske tiltak som virker, velkommen til dagskonferansen  "Spesialundervisning som virker" som arrangeres 1. juni!

Av Marika Vartun & Aina Rødal
Publisert 19. apr. 2018 15:36 - Sist endret 19. apr. 2021 15:09