Nils Breilid

Postdoktor Nils Breilid forsker på det gode møtet mellom lærer og elev og er opptatt av hvordan dette møtet kan gi grunnlag for trivsel og læring og forebygge en begynnende uheldig utvikling.

Nils Breilid. Foto: ISP, UiO

Hva forsker du på?

Hovedfokus i min forskning er sosio-emosjonelle vansker og  relasjonen mellom voksne og barn. Etter min mening er det relasjonelle perspektivet fruktbart og betydningsfullt å anvende på gruppen av barn og unge som enten har denne typen vansker eller står i risiko for å utvikle det.

Jeg har spesielt sett på relasjonen mellom lærer og elev i skolen og vært opptatt av ”det gode møtet” som et grunnlag for å sikre elevenes velvære, læring og medvirkning. Å ha gode relasjoner til de sentrale voksne i sitt liv er viktig for alle barn i deres utvikling. Dette er spesielt viktig for barn med sosio-emosjonelle vansker. Disse barna kan ofte være fattigere på støtte fra både voksne og medelever fordi deres vansker påvirker de relasjonelle ferdighetene de har.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Denne forskningen er viktig fordi læring handler om møter mellom mennesker. Mer konkret handler læring i skolen bla.a om møter mellom lærer og elev. Forskningen min kan gi lærerne redskaper som bidrar til å skape gode møter, og derigjennom trivsel for elevene og gode lærings- og mestringsopplevelser.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

Min motivasjon handler om å bidra til å skape gode læringsopplevelser. I dag er det mye fokus på det didaktiske i lærerutdanning og i skolen. Dette er selvfølgelig viktig, men det mellommenneskelige har en stor betydning for positiv læring. Et betydningsfullt møte med en betydningsfull annen kan endre et liv, derfor er det viktig å gi lærerne redskaper som kan hjelpe dem til å møte elevene på en god måte.

Hvordan foregår forskningen?

Jeg har en multimodal metodisk tilnærming og jobber både kvalitativt og kvantitativt. I et av prosjektene vi jobber med i min forskergruppe har vi gjennomført en surveyundersøkelse av elevers og læreres erfaringer med formelle og uformelle elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Studien omfatter ca 9000 elever og ca 600 lærere på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole i fire fylker. Her har vi gjort alt selv, fra datainnsamling, plotting av data, analyser, til tilbakemelding av resultater til den enkelte skole.

I et av de andre prosjektene jeg jobber med har vi gjort videoopptak av læreres kompetanseutvikling ift elevsamtaler. Her trener lærerne på å gjennomføre elevsamtaler. I treningene simulerer en lærer eleven, mens den andre går inn i ”rollen” som seg selv som lærer Fokus i prosjektet var å gi lærere veiledning med hensyn til hvordan anvende  og bygge ut egne kommunikative ferdigheter som synes sentrale i gjennomføring av gode elevsamtaler. I et tredje prosjekt arbeider jeg sammen med professor Liv Lassen om en studie av skole-hjemsamarbeid.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

Praksisfeltet kan ha stor nytte av forskningen. Forskningen kan bidra til å bevisstgjøre lærere på prosessene i mellommenneskelige situasjoner og gi dem relasjonelle strategier de kan bruke i møte med elevene. For elevene kan dette gi bedre trivsel og læring. Lærerutdanningen kan også ha stor nytte av forskningen. I tillegg til det faglige fokuset kan lærerstudenter ha stor nytte av å trene på møter med ulike elever og få tilbakemeldinger fra veileder og medstudenter.

Hvor henter du idèer og problemstillinger fra?

Jeg henter i stor grad idéer og problemstillinger fra praksisfeltet. Jeg har selv mange års erfaring fra arbeid med døvblinde. I dette arbeidet måtte jeg tilpasse meg deres spesielle situasjon, de har  svakere tilgang til seende og hørendes kultur, utfordringen var dermed å finne meningsfulle måte å samspille på. Disse erfaringene har vært verdifulle også i forskningen på andre funksjonshemmede og funksjonsfriske elever og deres relasjoner med sine lærere, også her handler det om å skape gode møter.

Ellers henter jeg også ideér og problemstillinger i diskusjon med kolleger, men også med egne barn. Jeg har gjennom årene fått deres læringshistorier, noe som har vært inspirerende med tanke på egen forskning.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

Det er fortsatt mye upløyd mark på feltet, så det er mange relevante problemstillinger å ta tak i som kan utvikle fagfolks kompetanse.
 

Av Camilla Rake
Publisert 29. mars 2012 08:44 - Sist endret 15. sep. 2014 12:40