Monica Melby-Lervåg

Monica Melby-Lervåg forsker på barns utvikling av språk og leseferdigheter. Forskningsmotivasjonen hennes ligger i å kunne hjelpe barn som strever gjennom å utvikle treffsikre tiltak.

Foto: UiO

Hva forsker du på?

Hovedfokuset i min forskning er utvikling av språk og leseferdigheter, og intervensjoner i forhold til dette hos barn i førskolealder og barneskole.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Denne forskningen er viktig fordi man gjennom økt kunnskap kan oppdage barn som har risiko for å utvikle vansker på et tidlig tidspunkt. I tillegg kan man gjennom å få en økt teoretisk forståelse av språk og leseferdigheter, også konstruere mer målrettede intervensjoner og tiltak som kan avhjelpe slike vansker.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

Min motivasjon for å drive forskning er at det oppleves som meningsfullt å bidra til økt kunnskap om forhold knyttet til barns utvikling og læring som kan hjelpe barn som strever. I tillegg er det å forske utrolig spennende og morsomt, man får kontinuerlig ny innsikt og er i en læringsprosess hvor man utfordrer seg selv.

Hvordan foregår forskningen?

Forskningen min foregår på tre måter. En ting jeg arbeider med er å lage oppsummeringer, såkalte meta-analyser, av tidligere studier som er gjort på bestemte problemstillinger innenfor temaet språk og leseferdigheter. En annen studie jeg jobber med er en stor studie hvor vi undersøker språk og leseutvikling i en kohort på 210 barn. Disse barna har vi fulgt fra de var 4 år, og de er nå blitt 8 år. Vi undersøker barnas utvikling grundig årlig med ulike språk og lesetester. En tredje studie omfatter å undersøke effekten av en språkforståelseintervensjon hos tospråklige barn i barnehage, som vi følger inn i skolealder.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

Denne forskningen kan gi en bedre teoretisk forståelse av ulike vansker knyttet til språk og leseutvikling, noe som igjen kan gi oss kunnskap om gjør at vi kan konstruere mer treffsikre tiltak i forhold til dette.

Hvor henter du idèer og problemstillinger fra?

Gjennom artikler, tidligere erfaring og kunnskap, og gjennom kontakt med andre forskere.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

En viktig utfordring fremover vil være å gjennomføre flere studier som bruker forskningsdesign som er egnet til å undersøke effekten av tiltak. Slike studier er krevende, fordi de bør omfatte mange barn. I tillegg er det mange utfordringer knyttet til det å gjennomføre effektstudier med gode forskningsdesign ute i skoler og barnehager. Likevel, å få kunnskap om hvilke tiltak som virker og er verdt å iverksette er helt sentralt innenfor pedagogisk og spesialpedagogisk forskning. Å overvinne praktiske utfordringer knyttet til det å implementere designmessige gode studier i praksisfeltet blir derfor en sentral utfordring fremover.

Av Malin Solli Johansen
Publisert 15. apr. 2011 13:23 - Sist endret 18. feb. 2019 12:58