Ivar Morken

Førsteamanuensis Ivar Morken fokuserer for tiden på fenomenet "skolebytte" i sin forskning. Likevel er hans egne studenter ved universitetet klare på en ting; de vil ikke bytte skole! - Morken fikk høsten 2010 tittelen årets mest populære foreleser ved UV-fakultetet.

Førsteamanuensis Ivar Morken. Foto: ISP.

Hva forsker du på?

- Min forskningsinteresse dreier seg mest om sosiale og kulturelle forhold. I det siste har jeg vært opptatt av skolebytte i flerkulturelle oppvekstmiljøer: Hvorfor søker en del foreldre om skolebytte for sine barn?

Hvorfor er denne forskningen viktig?

- Skolebytte er veldig aktuelt tema i enkelte flerkulturelle bomiljøer. Mange mener mye, men vet lite. Det er derfor viktig med en fordomsfri tilnærming til skolebytte med fokus på meningene og erfaringene til de det gjelder.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

- Min motivasjon for denne forskningen er tredelt: For det første har alle elever krav på et godt opplæringstilbud i et inkluderende oppvekstmiljø. En kan spørre om skolebytte er uttrykk for at ikke alle opplever at nærskolen og/eller lokalmiljøet innfrir dette. For det andre er jeg opptatt av at foreldre og elever som foretar skolebytte selv skal komme til orde, at de selv skal få fortelle hvorfor de foretar skolebytte. For det tredje kan skolebytte si oss noe viktig om prosesser og tilhørighetsformer i et moderne translokalt oppvekstmiljø. Er våre forestillinger om nærskolen og lokalsamfunnets betydning i samsvar med disse prosessene?

Hvordan foregår forskningen?

- Jeg har gjort en del intervjuer og gjennomført en surveyundersøkelse. Det er viktig å få kontakt med de foreldrene og elevene det gjelder, og ikke bli for påvirket av hva for eksempel lokalpolitikere, lærere og naboer måtte mene.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

- Det er fruktbart å spørre om skolebytte i en del tilfeller kunne vært unngått. På veien mot inkluderingsmålet må vi dessuten identifisere mulige eksklusjonsprosesser. Og ikke minst kan skolebytte gi oss nyttig kunnskap om hva som er viktig for foreldre og elever.

Hvor henter du idèer og problemstillinger fra?

- Først og fremst i felten, i møte med de foreldrene og elevene det gjelder. Etter hvert har jeg også begynt å få en del innspill fra interesserte studenter.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

- Det viktigste utfordringen er like åpenbar som den er enkel å formulere: Vi vet lite om de motivene som ligger til grunn for skolebytte. Det gjelder derfor å forske mer.

 

 

Av Malin Solli Johansen
Publisert 23. feb. 2011 12:50 - Sist endret 15. sep. 2014 12:39