Spesialpedagogisk innsats - Intensjoner, praksis og erfaringer

Prosjektets ser på sammenhenger mellom intensjoner og realisering av spesialpedagogisk innsats i praksis på ulike nivåer i utdanningssystemet og hvordan intensjoner og praksis erfares av sentrale aktører.

Hvordan arbeider skolene for å gjennomføre tilpasset opplæring/spesialundervisning sett i sammenheng med statlige/kommunale retningslinjer? ( Illustrasjonsfoto: Colourbox )

Om prosjektet

Formål

Forskningsprosjektets formål er å finne kunnskap om sammenhenger mellom intensjoner og realisering av spesialpedagogisk innsats i praksis på ulike nivåer i utdanningssystemet og hvordan intensjoner og praksis erfares av sentrale aktører.

Problemstillinger

  1. Hvilke retningslinjer har kommunen utarbeidet for skolens arbeid med tilpasset opplæring/spesialundervisning og hvordan harmonerer disse med de statlige retningslinjene?
  2. Hvordan arbeider skolene for å gjennomføre tilpasset opplæring/spesialundervisning sett i sammenheng med statlige/kommunale retningslinjer?
  3. Hvordan erfarer sentrale aktører (skoleledelse, lærere, elever, foreldre) retningslinjer for og praksis når det gjelder tilpasset opplæring/spesialundervisning?
  4. Hvordan er sammenhenger mellom intensjoner, praksiser og erfaringer på ulike nivåer (kommunenivå, skoleledernivå, lærernivå, elevnivå) i kommuner?

Metode/Design

Prosjektet vil ha en flermetodisk tilnærming som både inkluderer survey, kvalitative dokumentanalyser, intervjuer og eventuelle observasjonsstudier.

 

 

Publisert 12. jan. 2018 12:18 - Sist endret 8. feb. 2020 14:31