20 millioner til forskning på effekter av tiltak for økt ordforråd hos minoritetsspråklige barnehagebarn

Professor Kari-Anne Bottegaard Næss ved Institutt for spesialpedagogikk får 20 millioner fra forskningsrådet til å forske på språktiltak for barnehagebarn.

Asiatisk jente som viser sine hender med maling. Foto.

Hvordan kan ordforrådet økes hos barnehagebarn med minoritetsbakgrunn? Et nytt forskningsprosjekt sikter til å finne svar på dette. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskningsprogrammet FINNUT ved Norges forskningsråd finansierer nå tre nye forskningsprosjekter og et pilotprosjekt som skal undersøke effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole.

Et av de innvilgede forskningsprosjektene er et språktiltak i barnehagen som skal redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp i skolen.

Prosjektleder Kari-Anne Bottegaard Næss, forklarer:

Målet med prosjektet er å utvikle og undersøke effekten av et ordforråd-tiltak for barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagen. Et godt utviklet ordforråd er helt essensielt for å oppnå effektiv leseferdighet og for å lykkes med andre akademiske ferdigheter.

 

Siden minoritetsspråklige har mindre erfaring med det norske språket, skårer de ofte lavere på ordforråd-tester sammenlignet med norskspråklige barn på samme alder.

Konsekvenser av vedvarende lavt ordforråd

Til tross for at det er satt i gang en rekke initiativ fra regjeringshold, vedvarer forskjellene oppover i skoletrinnene. Det å ha et vedvarende lavt ordforråd har store negative konsekvenser, både for det enkelte barnet og for samfunnet som helhet.

En større prosentandel minoritetsspråklige elever trenger spesialundervisning, og en større prosentandel fullfører ikke ungdomskolen, hvilket også reduserer mulighetene i arbeidslivet.

Prosjektets mål

Prosjektets første målsetting er å bedre ordforrådet til minoritetsspråklige barnehagebarn gjennom å øke antallet ord de kan og øke kvaliteten på ordforståelsen og ordbruken deres.  Dette er gunstig for både den språklige – og sosiale utviklingen og er forventet å redusere behovet for spesialundervisning i førsteklasse og årene som kommer.

Prosjektets andre målsetting er å øke barnehagepersonellets kompetanse på ordforrådtiltak for minoritetsspråklige.

Innovativt prosjekt

Prosjektet vil utvikle og teste ut hvordan ny teknologi kan brukes for å støtte språkutviklingen. Utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med EngageLab ved Institutt for pedagogikk. Når appen tas i bruk i barnehagen, vil den brukes sammen med noen særskilt utviklede støttestrategier som de voksne i barnehagen får opplæring i. 

–  Teknologien øker muligheten til en mer autentisk læring av ord og til samtidig å la barna møte ordene i en rekke ulike kontekster i løpet av et kort tidsrom. I tillegg gir den oss som forskere et unikt innblikk i barnas læringsprosess, sier Næss.

 

Grunnlaget for appen vil bli lagt i den første fasen av forskningsprosjektet. Da skal forskerne sammenstille den internasjonale forskningen som foreligger på ordforrådstiltak for minoritetsspråklige barn. Så vil de kombinere resultatene fra den litteratursammenstillingen med barnehagelæreres erfaringer i arbeidet med minoritetsspråklige barn.

 

–  Til forskjell fra tidligere forskning både nasjonalt og internasjonalt vil også en rekke barnehagelærere og minoritetsspråklige barnehagebarn i praksisfeltet være aktivt involvert i utviklingsprosessen. Jeg gleder meg skikkelig til dette samarbeidet, avslutter Næss entusiastisk.

 

Av Marika Vartun
Publisert 5. juni 2019 15:24 - Sist endret 9. mai 2022 11:16