Masteroppgave i utdanningsledelse

Hvordan gjennomføre masteroppgave på ILS? Her finner du mange av svarene! På disse sidene finner du alt fra ideer til tema, til informasjon om veiledning og innlevering. Husk også å lese informasjonen på emnesiden til UTLED4090.

Retningslinjer for Masteroppgaven

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Kandidaten skal gjennom oppgaven vise innsikt i aktuell forskning og relevant teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Arbeidet kan skje individuelt, i gruppe og/eller i nær tilknytning til prosjekter som er i gang ved instituttet (eller andre institutter/institusjoner).

I emnet UTLED4302 skal studentene utarbeide prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som leveres inn til bedømmelse. Denne prosjektbeskrivelsen er grunnlaget for tildeling av veileder.


Formålet med masteroppgaven

Masteroppgaven skal korrespondere med og bidra til formålet med studiet som helhet. Samtidig skal visse sider ved studiets formål særlig aktualiseres gjennom arbeidet med masteroppgaven (oppøving til selvstendig arbeid, kritisk tenkning, kjennskap til forskningsprosesser, faglig fordypning).

Arbeidet med masteroppgaven skal videre dyktiggjøre studentene til å kunne se hvordan - og med hvilke begrensninger, pedagogiske problemer kan belyses forskningsmessig. Studentene skal kunne benytte innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og eventuelt planlegge forskningsopplegg i forbindelse med problemer i tilknytning til eget arbeid. De skal kunne formulere problemstillinger for slike forskningsopplegg. Arbeidet med masteroppgaven skal bidra til at studentene selv kan inngå som deltakere i forskningsopplegg. Studentene skal kunne analysere kritisk og vurdere hvilke bidrag annen forskning eventuelt kan bidra med til pedagogisk praksis og teori.

 

Valg av emne og metode

Masteroppgave i utdanningsledelse skal ha et innhold som kan knyttes til fagets sentrale temaområder, som feks:

 • Ledelse av pedagogisk virksomhet
 • Utdanningskvalitet og læring
 • Styring av utdanning
 • Internasjonale trender og kulturelt mangfold i skole og utdanning
 • Veiledning

Valg av problemområde og oppgavetype bør være realistisk i forhold til den del av studietiden som er avsatt til arbeidet med masteroppgaven (ett semester på full tid). Problemstilling og undersøkelsesopplegg bør være slik at oppgaven lar seg gjennomføre i løpet av stipulert normaltid.

Metodevalget skal være egnet til å belyse oppgavens problemstilling. Valg av problemstilling og metode skal skje i forbindelse med oppgaveforberedende seminar og utvikles videre i samråd med veileder.

 

Vurdering av oppgaven

Masteroppgaven i utdanningsledelse er et vitenskapelig arbeid som i form og innhold har som mål å tilfredsstille de krav til dokumentasjon og rapportering som er gjeldende innen forskningsfeltet utdanningsledelse. Studenten skal gjøre seg kjent med de krav for dokumentasjon og bruk av referanser som gjelder for masteroppgaven.

Normalstørrelse for en individuell masteroppgave er minimum 50 og maksimum 80 (60-100 for gruppeoppgaver) sider.

Når det gjelder kvalitetskriterier, vil en bl.a. legge vekt på:

 • Problemstillingens relevans
 • Begrunnelse for- og samsvar mellom problemstilling, valg av teori og metode og oppgavens konklusjoner
 • Kandidatens evne til teoretisk og analytisk refleksjon og til å vise varsomhet med hvilke konklusjoner som kan trekkes ut fra det foreliggende materialet, samt å sikre holdbarheten i de konklusjoner som trekkes
 • Kandidatens skriftlige framstillingsevne og evne til å gi produktet en skikkelig oppbygning med nøyaktige grafiske framstillinger og tabeller, der det er påkrevd
 • Kandidatens evne til å innlede/avslutte det skriftlige produktet med et sammendrag med konklusjon som i korte trekk gjengir hva avhandlingen dreier seg om og de viktigste resultatene
 • Kandidatens evne til å orientere seg i litteratur og i tidligere arbeider innen samme område, samt bruke litteratur- og sitathenvisninger og kilder på en korrekt, konsekvent og oversiktlig måte
 • Referanseoversikt med angivelse av forfatter(e), korrekt navn, forlag, utgivelsessted og år

Her finner du sensorveiledning for masteroppgaven i UTLED4090


Hvis oppgaven vurderes til F "stryk" vil kandidaten få ett semester til å revidere oppgaven i samarbeid med en veileder. Kandidaten får tildelt to veiledningstimer, en før revisjonsarbeidet starter og en før ny innlevering av oppgaven.

Hva kan jeg skrive om?

Metodeemnet UTLED4303 ligger i 6. semester, og er det siste av tre metodeemner i masterløpet. Se gjerne lenkene under for inspirasjon:

Prosjektbeskrivelse

UTLED4302 (5. semester) skal du levere en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Skissen skal være på ca 5 sider. Etter to veiledningstimer skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret. Informasjon om tidsfrister for levering og retningslinjer for prosjektbeskrivelse får du i UTLED4302.

 

Veiledning

Veiledningen i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven er en obligatorisk del av studiet.

Du vil få tildelt en veileder av instituttet i 7. semester. Tildelingen gjøres på bakgrunn av prosjektskissen din i UTLED4302 og sluttrapporten UTLED4303.

Både dine og veileders rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningsavtalen. Denne skal både du og veileder signere før arbeidet med masteroppgaven starter, og senest 6 uker etter beskjed om tildeling av veileder er mottatt . Vi anbefaler at du skriver ut veiledningsavtalen og tar den med til ditt første møte med veileder.

Behovet for veiledning vil variere, men studentenes følte behov for hjelp må være retningsgivende for omfanget av veiledningen. Studenter som skriver individuell masteroppgave får inntil 8 timer veiledning. Når studenter skriver masteroppgave i gruppe, gis det inntil 2 timer ekstra veiledning per student i gruppen: en gruppe på to studenter får inntil 10 timer veiledning, en gruppe på 3 studenter får inntil 12 timer osv.

Ved innledning av veiledningsprosessen bør student og veileder avklare hvordan tiden skal brukes. Godt forberedte veiledningstimer fra begge parter, gir bedre og raskere avsluttet avhandling (se forøvrig veiledningsavtalen/momenter til samtale).

Hvis instituttet mangler ekspertise innenfor et område, vil en kunne få oppnevnt ekstern veileder i den utstrekning de økonomiske ressursene tillater dette. Eksterne veiledere vil få godtgjørelse for sitt arbeid. Tilbudet om ekstern veileder er avhengig av at instituttet har økonomiske muligheter til finansiering av dette. Ved bruk av ekstern hovedveileder kan det være aktuelt å oppnevne biveileder ved instituttet. Veiledningstiden fordeles da mellom de to veilederne, henholdsvis 2/3 til hovedveileder og 1/3 til biveileder. Den faglige veiledningen skal særlig omfatte:

 • Innledende samtale om veiledningen (se momenter til samtale om veiledning)
 • Tema og innholdsveiledning
 • Design- og metodeveiledning
 • Fag- og forskningsetikk
 • Hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag
 • Skriveveiledning
 • Vurdering av progresjon av studentens arbeid i forhold til tids- og arbeidsplan)

Etikk

Universitetet i Oslo forventer at den enkelte veileder utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte.
 
 
Ved forsinkelser, bytte av veileder eller lignende må skjemaet Endring i avtale om veiledning fylles ut.

 

Hvordan skrive oppgaven

Formelle krav og mal for masteroppgaven

Formelle innholdskrav til oppgaven finner du på emnesiden til UTLED4090. Du finner råd om oppsett av masteroppgaven på Universitetsbibliotekets sider. Masteroppgaven skal leveres elektronisk i DUO før digital innlevering av masteroppgaven i Inspera. Du må også sende en bekreftelse på innlevering i DUO vitenarkiv til utdanningsledelse@ils.uio.no innen fristen for innlevering for å få godkjent innleveringen.


Personvern

Når du som student skal skrive en masteroppgave hvor du ønsker å bruke personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan starte på oppgaven: Personvern og oppgaveskriving


Utvikle egen skriving?

Akademisk Skrivesenter er åpent for alle studenter som ønsker å utvikle sin egen skriving.

Innlevering av Masteroppgaven

Husk at du må melde deg til eksamen i masteroppgaveemnet det semesteret du skal levere masteroppgaven. Dersom du melder deg opp til eksamen og ikke leverer masteroppgaven vil dette bli registrert som ikke møtt, og du bruker et eksamens forsøk.

Innlevering

Du leverer masteroppgaven digitalt i Inspera. Les om hvordan du skal levere i Inspera. Det vil være mulig å levere oppgaven i Inspera etter trekkfristen har utløpt, det vil si fra den 02. mai i vårsemesteret og 19. oktober i høstsemesteret. Dersom dere er flere som skriver sammen så er det viktig å merke seg at alle i gruppen må levere masteroppgaven både i Inspera og i DUO.

Vi anbefaler at du prøver og logge deg inn i Inspera når innleveringen er tilgjengelig i Inspera slik at du vet at du har rett tilgang, ettersom innleveringfristen ikke vil bli forlenget grunnet problemer med innlogging.

Du må også levere masteroppgaven til DUO via StudentWeb. Her gjør du oppgaven din tilgjengelig i DUO vitenarkiv og søkbar på internett.

Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Les mer om hvordan du begrenser tilgangen.
 

Oppgaven skal leveres til instituttet innen innleveringsfristen. Du skal levere:

 • kvittering for levert oppgave i DUO. Kvittering for innlevert elektronisk oppgave sendes på e-post når masteroppgaven er levert. Denne kvitteringen må videresendes til utdanningsledelse@ils.uio.no innen innleveringsfristen.

Innleveringsfristene er:

15. mai kl. 15.00 i vårsemesteret
1. november kl. 15.00 i høstsemesteret.

Dersom disse datoene faller på en helgedag eller offisiell fridag, vil fristen være første påfølgende virkedag til samme klokkeslett. Du finner også innleveringsfristen på den aktuelle semestersiden for masteroppgaveemnet.

Instituttet (ILS) holder til i 4. etasje i Niels Henrik Abels hus på Blindern.

Trykking

Instituttet dekker 1 eksemplar av oppgaven dersom den trykkes av Reprosentralen. Du må selv sende oppgaven til trykking via Reprosentralens bestillingsportal. Stedkode, tiltakskode og eventuelt prosjektkode som du trenger for å kunne bestille får du fra instituttet. Trykking av oppgaven er selv etter kandidatens eget ønske. Instituttet krever ikke trykking av oppgaven.

Utlån av diktafoner med kryptert lagring

Masterstudenter kan låne utstyr for lydopptak hos IT-tjenesten dersom veileder bekrefter at studenten har behov for dette. Dette er diktafoner med kryptert lagring som tilfredsstiller nye GDPR-krav. Det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder.

For å låne diktafon, må to nettskjemaer fylles ut. Et skjema hvor veileder bekrefter studentens lånebehov, og et skjema for studenten som skal låne.

 1. Fylles ut av veileder ved oppstart av prosjekt: Bekreftelse av lånebehov for studenter
 2. Fylles ut av studenten: Søknadsskjema for lån av utstyr i forbindelse med studentprosjekt

Når begge skjemaer er registrert vil hvert enkelt utlån skje ved personlig oppmøte hos IT-tjenesten i Helga Engs hus, 2.etasje. Studentene vil ved utlån få en kort veiledning i bruk av utstyret.

Du finner mer informasjon om utlån av utstyr på IT-tjenestens webside

Forsinket med masteroppgaven?

Du kan søke om ekstra semester på masteroppgaven i utdanningsledelse. Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan for videre arbeid og være godkjent av veileder. Søknadsskjema leveres studieadministrasjonen i utdanningsledelse ved ILS.