Informasjon om komité og disputasleder

Doktorgradsprøven består av en vurdering av doktorgradsavhandlingen, en vurdering av prøveforelesningen og en vurdering av den offentlige disputasen. For at en doktorgradskandidat skal kunne tildeles doktrograd, må komiteen finne alle komponentene tilfredstillende.

Oppnevning av bedømmelseskomite

 • Fakultetet oppnevner bedømmelseskomiteen. Sammen med avhandlingen får bedømmelseskomiteen tilsendt oppnevningsbrev, Universitetets Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, forskrift for ph.d.-graden, og informasjon om koordinators rolle.
 • Innstillingen skal foreligge innen to måneder fra komiteen mottar avhandlingen
 • Innstillingen skal være klar senest 6 uker før disputas. Forsinkelser medfører at disputasen utsettes
 • Tittet på prøveforelesning skal sendes sammen med innstillingen. Tema skal ikke hentes fra sentrale problemstillinger i avhandlingen. Formålet med prøveforelesningen er at kandidaten skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap.

Koordinators rolle

Koordinator:

 • skal avklare hvem som skal være første og andre opponent.
 • skal sikre at all dialog fra komite til kandidat går gjennom fakultetets sekretariat.
 • er ansvarlig for å organisere komiteens arbeid, sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitearbeidet overholdes.
 • skal rapportere mulige forsinkelser så raskt som mulig til fakultetet.
 • samordne arbeidet med innstillingen, herunder sammenskrive denne ved behov, og oversende denne til fakultetet
 • informerer komiteen om normer ved gjennomføringen av fakultetets disputaser, inklusive førsteopponentens sammendrag av avhandlingen under disputasen samt ulike roller til disputasmiddagen.
 • informere øvrige medlemmer av komiteen om hva fakultetet bistår med i tilknytning til reise og opphold ved bedømmelsesmøter og disputas, særlig med anmodning om deltakelse ved arbeidsmiddag ettermiddag/ kvelden før disputas.
 • er vert i tilknytning til arbeidsmiddag dagen før prøveforelesning og disputas, hvor komiteen gjennomfører de siste forberedelsene til disputasen. Det gjøres oppmerksom på at komiteen må følge UiOs retningslinjer for bevertning.

Mulige utfall på innstilling

For graden ph.d. er det tre mulige utfall:

 • Verdig
 • Omarbeiding, §14.2 i Forskriften for ph.d
 • Ikke verdig, § 16 i Forskriften for ph.d

For graden dr.philos er det to mulige utfall:

 • Verdig
 • Ikke verdig, §10 i Forskriften for dr.philos

Saksbehandling og merknader

 • Bedømmelseskomiteen oversender innstillingen direkte til fakultetet. 
 • Fakultetet sender kopi av innstillingen til kandidat og veileder. Kandidaten får en frist på to uker til å komme med merknader. Merknader er ikke en klage på vedtak, men en mulighet for kandidaten til å offisielt kommentere innstillingen, og brukes oftest ved delt eller negativ innstilling. Merknadene sendes til komiteen for tilsvar.
 • Fakultetet fatter vedtak basert på innstilling og eventuelle merknader. Vedtaket oversendes til kandidat, institutt og bedømmelseskomiteen.

Omarbeiding av avhandling

For graden ph.d. gjelder følgende:

 • Dersom komiteen anbefaler en omarbeiding av avhandlingen, skal den konkretisere hva ved avhandlingen som må endres for å bringe den opp på et tilfredsstillende nivå. 
 • Fakultetet v/dekanen behandler innstillingen. Dersom fakultetet ikke godkjenner anbefaling om omarbeiding, går saken tilbake til komiteen. Ved godkjenning av anbefaling fatter fakultetet vedtak om omarbeiding. Dette vedtaket kan ikke påklages. 
 • En omarbeiding etter §14.2 skal ha en maksimal tidsramme på 6 måneder. Lovfestede permisjoner kommer i tillegg.
 • Komiteen foretar så en ny vurdering av om den reviderte avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden med en frist på en måned. Komiteen kan etter dette kun benytte de følgende to muligheter for konklusjon:
  • Verdig
  • Ikke verdig

Delt innstilling

En delt innstilling kan ha to utfall. Den kan være en a) delt men positiv flertallsinnstilling, eller b) delt men negativ flertallsinnstilling. Er innstillingen delt, kan fakultetet selv søke nærmere avklaring fra bedømmelses­komiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. 

Ikke verdig

Vedtak om underkjenning kan påklages. En underkjent avhandling kan ikke leveres inn på nytt for ny bedømmelse mer enn en gang og tidligst etter 6 mnd. etter endelig vedtak om underkjenning.

Avhandlingen er funnet verdig for disputas

Det offentlige forsvar av avhandlingen skal normalt finne sted innen to måneder etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Skulle en opponent blir forhindret fra å stille til disputas, må komitéens koordinator kontakte instituttet og steppe inn som opponent på kort varsel. Eventuelt kan fakultetet oppnevne et settemedlem.

Se også gjennomføring av prøveforelesning og disputas.

Disputasleders rolle

Disputasleder:

 • er vertskap og har ansvaret for den praktiske gjennomføring av prøveforelesning og disputas
 • bærer kappe kun under selve disputasen
 • veileder kandidaten doktoranden og komitéen om prosedyrer og normer ved prøveforelesning og disputas. Disputasleder kan selv avgjøre eventuelle avvik fra de generelle prosedyrene i hvert enkelt tilfelle
 • være vert under lunsj i tilknytning til prøveforelesning og disputas
 • sørge for at komitéen underskriver de nødvendige papirer (protokoller)
 • holde tale under doktormiddag
 • får tilsendt ledetekst fra fakultetet som brukes under både prøveforelesning og disputas
 • bør gripe inn under disputasen dersom tekniske problemer oppstår i auditoriet
 • er vanligvis den første som går bort og ønsker doktoranden til lykke
 • fører an dersom enheten gjennomfører et lite arrangement etter gjennomført disputas.

Eventuell doktormiddag

En eventuell doktormiddag arrangeres samme dag som disputas. Doktoranden står fritt i hvordan han/hun legger opp arrangementet, fra svært formell til uformelt, eventuelt ingen doktormiddag i det hele tatt.

Disputasleder, komitéens medlemmer og veileder(e) inviteres til middagen. Her bør både disputasleder som representant for Universitetet i Oslo og tredje opponent på vegne av komitéen være forberedt på å si noen ord.

Reise og opphold for eksterne komitémedlemmer

 • Fakultetet bestiller hotell for to netter. For dr.philos. kan fakultetet dekke tre netter hvis nødvendig
 • Opponentene bestiller reise selv, og får dekket utgiftene via refusjon i etterkant. Fakultetet tar kontakt med opponenter for å arrangere dette.

Honorar

 • Arbeidet med vurdering av avhandlingen  honoreres med 30 timer.
 • Opposisjonsarbeidet vurderes til 20 og 15 timer for henholdsvis 1. og 2. opponent.
 • For utenlandske komitemedlemmer anføres det at 6 timer av opposisjonsarbeidet vurderes som utført i Norge.
 • Ved 2. gangs evaluering av avhandlingen på grunn av komiteanbefaling om mindre omarbeiding (§14.2), honoreres vurderingsarbeidet for med ytterligere 15 timer.
Publisert 19. aug. 2015 13:48 - Sist endret 10. aug. 2022 16:01