English version of this page

Prøveforelesning og disputas

En disputas er et offentlig forsvar av avhandlingen og skal normalt foregå innen to måneder etter at avhandlingen er godkjent.

Prøveforelesningen finner normalt sted samme dag som disputasen. Du foreleser over et oppgitt emne. Under disputasen forsvarer du avhandlingen din offentlig. Invitér gjerne venner og familie til både prøveforelesning og disputas.

Samlet utgjør prøveforelesning og disputas doktorgradsprøven.

Om prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning for ph.d.-graden

Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, skal du holde en prøveforelesning. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve din evne til å tilegne deg kunnskap utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Målgruppen for prøveforelesningen kan definers som viderekomne studenter i faget (minst ett års bakgrunn). Prøveforelesningen skal holdes før disputasen og vanligvis samme dag som denne, primært i Helga Engs hus.

Tittel for prøveforelesning fastsettes av bedømmelseskomiteen og du får den tilsendt fra fakultetets sekretariat 10 arbeidsdager før forelesningen. Prøveforelesningen skal ta 45 minutter og holdes på det språket avhandlingen er skrevet på, med mindre noe annet er avtalt. Les mer om avslutningen av doktorgradsprøven.

Den som leder prøveforelesningen (dekan eller settedekan som kan være instituttleder seniorforsker ved instituttet) ønsker velkommen til prøveforelesningen, introduserer kandidaten (deg) og bedømmelseskomiteen, og leder eventuelle spørsmål og diskusjon etterpå. Bedømmelseskomiteen er til stede for å vurdere om prøveforelesningen er bestått.

Godkjenning av prøveforelesningen

Prøveforelesningen skal vurderes av bedømmelseskomiteen og må være bestått før disputas kan avholdes.

Det offentlige forsvaret av avhandlingen

 • Bedømmelseskomiteen som har vurdert avhandlingen din, bedømmer også det offentlige forsvaret og to av komiteens medlemmer utgjør de ordinære opponentene
 • Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand vedrørende problemformuleringer, metodisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform
 • I dine forberedelser til disputas bør du sette deg grundig inn i innstillingen fra bedømmelseskomiteen, og eventuelt drøfte med veileder andre temaer som opponentene kan tenkes å følge opp i disputasen
 • Ditt forsvar under disputasen bør være lyttende og aktivt, og villig til å reflektere over kritiske merknader. Du bør være med på å bidra til en positiv atmosfære under disputasen, og fremføre ditt forsvar så klart og presist som mulig

Gjennomføring av disputas

 • Disputasen ledes av dekanen eller en oppnevnt stedfortreder for dekanen
 • Disputasen skal normalt holdes innenfor en tidsramme på omlag tre timer
 • Disputasen holdes på det språket avhandlingen er skrevet på, med mindre noe annet er avtalt

Rekkefølgen i disputasen

 • Disputasleder, kandidat og komite går inn i disputaslokalet i prosesjon i bestemt rekkefølge: Disputasens leder (sermonimester), kandidat (deg), og så 1.-3. opponent.
 • Forsamlingen reiser seg og står ved innmarsjen
 • Disputasleder åpner seremonien og anviser plass
 • Første ordinære opponent gir et kort sammendrag av avhandlingens problemstilling og hovedfunn før hun/han innleder diskusjonen med kandidaten
 • Etter en kort pause. og før andre ordinær opponent gis ordet,  gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio
 • Disputasleder avslutter disputasen
 • I en kort avslutning takker du for å ha fått anledning til å fremstille seg for doktorgradsprøven, og komitéen for det arbeid den har gjort.

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

Praktisk informasjon

 • Ved disputasen stiller du i pent antrekk
 • Normalt arrangeres en lunsj av instituttet for kandidat, bedømmelseskomité, disputasleder og veiledere
 • En disputas er et offentlig arrangement. Invitér gjerne venner og familie. Veiledere har ingen formell rolle under disputasen, men invitér dem gjerne som tilhørere
 • Etter disputasen kan du velge å arrangere en doktormiddag

Fakultetet har utarbeidet en veiledning om avslutning av et doktorgradsarbeid som kan være nyttig å lese for hele prosessen fra du er klar for å levere ditt doktorgradsarbeid og til gjennomføringen av doktorgradsmiddagen.

Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 30. juli 2019 11:16