English version of this page

Prøveforelesning og disputas

En disputas er et offentlig forsvar av avhandlingen og skal normalt foregå innen to måneder etter at avhandlingen er godkjent.

Prøveforelesningen finner normalt sted samme dag som disputasen. Kandidaten foreleser over et oppgitt emne. Under disputasen forsvarer kandiadten avhandlingen sin offentlig. Samlet utgjør prøveforelesning og disputas doktorgradsprøven.

Fakultetet arrangerer disputasen og tar kontakt med kandidat, komité og disputasleder. Ved digitale og hybride disputaser blir det arrangert en obligatirisk øvelse i forkant.

Prøveforelesning for ph.d.-graden

 • Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskap utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.
 • Målgruppen for prøveforelesningen kan definers som viderekomne studenter i faget (minst ett års bakgrunn). 
 • Tittel for prøveforelesning fastsettes av bedømmelseskomiteen. Kandidaten får den tilsendt 10 arbeidsdager før forelesningen. Prøveforelesningen skal ta 45 minutter og holdes på det språket avhandlingen er skrevet på, med mindre komitéen godkjenner et annet språk. 
 • Disputasleder åpner prøveforelesningen.
 • Prøveforelesningen skal vurderes av bedømmelseskomiteen og må være bestått før disputas kan avholdes.

Det offentlige forsvaret av avhandlingen

 • Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og kandidat og  kan handle om problemformuleringer, metodisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform
 • I forberedelser til disputas bør kandidaten sette seg grundig inn i innstillingen fra bedømmelseskomiteen, og eventuelt drøfte med veileder andre temaer som opponentene kan tenkes å følge opp i disputasen

Gjennomføring av disputas

 • Disputasen ledes av dekanen eller en oppnevnt stedfortreder for dekanen
 • Disputasen skal normalt holdes innenfor en tidsramme på omlag tre timer
 • Disputasen holdes på det språket avhandlingen er skrevet på, med mindre komitéen søker fakultetet om endringer.
 • Disputasleder, kandidat og komite går inn i disputaslokalet i prosesjon i bestemt rekkefølge: Disputasens leder (sermonimester), kandidat, og så 1.-3. opponent.
 • Forsamlingen reiser seg og står ved innmarsjen
 • Disputasleder åpner seremonien og anviser plass
 • Første ordinære opponent gir et kort sammendrag av avhandlingens problemstilling og hovedfunn før hun/han innleder diskusjonen med kandidaten
 • Etter en kort pause, og før andre ordinær opponent gis ordet, gis publikum anledning til å opponere ex auditorio
 • Disputasleder avslutter disputasen
 • I en kort avslutning takker du for å ha fått anledning til å fremstille seg for doktorgradsprøven, og komitéen for dens arbeid.
 • Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

Praktisk informasjon

 • Ved disputasen stiller alle i pent antrekk
 • Fakultetet arrangerer lunsj mellom prøveforelesning og disputas for kandidat, bedømmelseskomité og disputasleder
 • Instituttet arrangerer en markering for kandidaten i sine lokaler.
 • Etter disputasen kan kanidadaten velge å arrangere en doktormiddag
Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 31. aug. 2022 11:13