English version of this page

Avhandlingen - krav og retningslinjer

Krav til avhandlingen

Retningslinjer er nedfelt både i forskriften for graden ph.d og i fakultetets programplan for graden. Arbeidet med avhandlingen foregår under veiledning.  

  • Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode
  • Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur

Kriterier for bedømmelse 

Det er nyttig for kandidaten å se på hva bedømmelseskomiteen ser etter når de skal skrive innstilling til avhandlingen.  

Avhandlingens omfang

Ph.d-avhandlingen skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid. 

  • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende større arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling) 
  • En monografi vil normalt være på 200-250 sider
  • En artikkelbasert avhandling skal normalt bestå av minst 3 delarbeider, i tillegg til et innledningskapittel (kappe). 
  • Det er en forutsetning at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. Kandidaten skal være førsteforfatter på minst to delarbeider. 

Artikkelbaserte avhandlinger

Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen i en innledende del av avhandlingen (kappen). 

Det er utarbeidet veilednende retningslinjer knyttet til artkkelbaserte avhandlinger og til kappen ved en artikkelbasert avhandling

Medforfattere

Hvis avhandlingen er artikkelbasert, er det kanskje medforfattere til en eller flere av artiklene. Det må dokumenteres omfanget av medforfatterskapet og kandidatens innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne.

Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse.

Språk

Det oppfordres til at doktorgradsavhandlingen skrives på norsk eller engelsk. 

Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på et annet språk, må det søkes om godkjenning til dette ved opptak på ph.d.-programmet. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Publisert 2. des. 2021 09:24 - Sist endret 10. jan. 2022 13:06