English version of this page

Avhandlingen - krav og retningslinjer

Krav til avhandlingen

En ph.d.-avhandling skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer. Arbeidet med avhandlingen er  normert til 2,5 år.

Krav til en avhandling er nedfelt både i  § 10.1 i Forskrift for graden ph.d og I fakultetets programplan for graden.

 • Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode
 • Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur
 • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende større arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling)

Artikkelbaserte avhandlinger

 • Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen i en innledende del av avhandlingen, kappen.
 • Den innledende delen i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv.
 • Det er utarbeidet egne retningslinjer både knyttet til artkkelbaserte avhandlinger og til kappen. Se om dette

  Veiledende retnlinjer: Artikkelbaserte avhandlinger

  Veiledende retningslinjer om kappen ved en artikkelbasert avhandling

   

Ved UV-fakultetet kan alle delarbeidene (artiklene) som del av avhandlingen, være skrevet med medforfattere. Det er en forutsetning at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. Kandidaten skal være førsteforfatter på minst to delarbeider. Se veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger bestående av flere mindre arbeider.

For nærmere bestemmelser om kappens omfang og innhold, vises til fakultetets utfyllende regler samt veiledende retningslinjer for kappens omfang og innhold.

For nærmere informasjon knyttet til forventninger til artikkelbaserte avhandlinger, vises til vedtatte retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger samt UiOs veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

Medforfattere

Hvis avhandlingen din er artikkelbasert, har du kanskje medforfattere til en eller flere av artiklene. I så fall skal må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet og din innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne. Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse.

Språk

De fleste av fakultetets avhandlinger er skrevet på norsk eller engelsk. Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Veiledning

Arbeidet med avhandlingen foregår under veiledning.  Ytterligere informasjon om veiledning.

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 18. mars 2021 11:43