Veiledende retningslinjer om kappen og artikler i en artikkelbasert avhandling

Kappen

 • Kappen skal 1) presentere og begrunne artiklenes teoretiske perspektiver, problemstillinger og konklusjoner og 2) sammenfatte resultatene i de enkelte artikene slik at den indre sammenhengen mellom dem synliggjøres, og avhandlingen framtrer som en helhet.
 • Den skal synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet, og gi en begrunnelse for valg av forskningsspørsmål- og eller hypoteser.
 • Kompleksitet og nyanser i funn skal diskuteres i lys av metodiske, vitenskapsteoretiske og teoretiske problemstillinger.
 • Kappen må inneholde nødvendige teoretiske og metodiske vurderinger knyttet til doktorgradsarbeidet i den grad dette ikke er gjort greie for i artikler i avhandlingen. Kappen skal også redegjøre for hvor begrepsavklaringer eller utdypinger av ulike tema finnes i avhandlingen
 • Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet og skal inneholde faglige ajourføringer når det er nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt/tidspunkt for ferdigstillelse.
 • Kandidaten skal være aleneforfatter. Omfanget skal være på maksimalt 40 - 60 sider, eksklusive referanser og vedlegg.

Artikler

 • Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.
 • En artikkelbasert avhandling normalt av minst 3 delarbeider i tillegg til kappen. Graden av medforfatterskap kan tilsi oppjustering av antall delarbeider. 
 • Alle artiklene kan være skrevet med medforfattere
 • Kandidaten skal være førsteforfatter på minst to artikler
 • Minst en artikkel bør være akseptert for publisering
 • Det er anledning til å benytte ulike språk i en artikkelbasert avhandlingen, i utgangspunktet norsk, svensk, dansk og/eller engelsk. 
Publisert 25. okt. 2017 17:30 - Sist endret 12. apr. 2022 12:56