English version of this page

Innlevering

Om innlevering av avhandling.

Hva bør jeg tenke på før innlevering?

Før innlevering

Sett deg godt inn i hvilke krav Forskriften for ph.d / stiller til en avhandling. Det er nok også klokt  å se gjennom Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader for UiO. Spesielt kan avsnittet 3.2 - Bedømmelsen av avhandlingen være relevant fordi denne veiledningen også vil være retningsgivende for bedømmelseskomiteens arbeide. Du  har sikkert også hatt mange drøftelser med din veileder, gjennomført midtveisevaluering og eventuelt sluttseminar i regi av den enheten du er knyttet til. Det er altså mange gode råd og mye god veildening som gis før du kommer så langt at avhandlingen er klar for innlevering.

UV-fakultetet har ikke egne retingslinjer for lay-out av avhandlingen annet enn at denne skal være klar, tydelig og lesbar. En godkjent avhandling skal for graden ph.d. trykkes i fakultetets egen skriftserie. Fakultetet har inngått egen avtale med Unipub. Unipub har utviklet egne anbefalinger for lay-out.

Kandidater som har vært gjennom fakultetets doktorgradsprogram eller fremdeles er innenfor perioden, kan søke om å få doktorgradsarbeide sitt bedømt for graden ph.d.

Dokumentasjon av opplæringsdelen

 Før du kan levere søknad om å få avhandlingen bedømt for graden, skal du ha gjennomført opplæringsdelen og fått denne godkjent ved din enhet.

 • Fra 2013 har alle kandidater ved UV-fakultetet benyttet StudentWeb. Her skal alle emner du har avlagt være registrert. Øvrig dokumentasjon må leveres til enheten når du ber om godkjenning for gjennomført opplæringsdel.
 • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hele opplæringsdelen er godkjent før du leverer

I god tid før innlevering

 • Du og din veileder melder fra til din enhet om at avhandlingen snart er ferdig for innlevering, slik at arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité kan starte
 • Du utarbeider et kort sammendrag av avhandlingen (engelsk og norsk) som kan sendes til aktuelle komitemedlemmer

Hvordan leverer jeg avhandlingen?

Hvor leveres avhandlingen?

Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres til fakultetets sekretariat. Søknaden stiles til fakultetet med leveringsadresse: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161 Blindern 0317 OSLO

Hva skal leveres?

 • Avhandlingen i 2 eksemplarer i innbundet eller heftet stand. Du må selv sørge for opptrykk av avhandlingen. Rekvisisjonen får du ved henvendelse til ditt institutt.
 • Avhandlingen som pdf
 • Søknad om bedømmelse av avhandling

Søknaden skal inneholde

 • kontaktadresse: navn, adresse, telefon/e-postadresse
 • informasjon om hvor og når arbeidet er utført
 • tittel på avhandling samt informasjon om avhandlingen er en monografi eller er artikkelbasert
 • artikkelbaserte avhandlinger: oversikt over avhandlingens artikler: hvor og når de er publisert, artiklenes status (publisert, akseptert for publisering, planlagt innsendt)
 • erklæring om doktorgradsarbeidet er levert til bedømmelse første/andre gang, og at avhandlingen ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon
 • navn på veileder(e) med kontaktinformasjon
 • dersom du ikke har vært stipendiat ved fakultetet, skal det legges ved en oversikt fra arbeidsgiver hvor det fremgår hvilke permisjoner du har hatt i perioden
 • dersom du har levert inn fellesarbeider med andre forfattere, skal du legge ved en erklæring fra medforfatterne (rtf, engelsk) om hvem som har bidratt med hva i arbeidene
 • dersom avhandlingen er en videreføring av masteroppgaven kan du opplyse om det
 • bekreftet kopi av mastergrad/hovedfagsgrad
 • du skal ikke komme med forslag til bedømmelseskomité
 • et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk (elektronisk og i papirversjon). Det skal innen en ramme på maksimum 25 linjer (med Times 12 pkt) inneholde en omtale av:
  • a. hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor
  • b. hvilke problemstillinger/hypoteser avhandlingen arbeider med
  • c. hvilke(n) metode og data som er benyttet
  • d. viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet
  • e. kan funnene eksemplifiseres med nytteverdi?
  • f. hvor arbeidet er utført

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist, leverer du denne til fakultetets sekretariat på samme måte som beskrevet over. Innleveringen teller som del av førstegangs innlevering. Du leverer et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved førstegangs innlevering.

Ikke angrefrist

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse.

Hva skjer etter innlevering?

Normalt vil du få beskjed om sammensetningen av bedømmelseskomiteen innen fire uker etter innlevering.

Hva gjør jeg mens jeg venter på bedømmelsen?

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 30. juli 2019 11:14