English version of this page

Bedømmelse

Når du har levert avhandlingen din og søkt om bedømmelse, skal fakultetet oppnevne en bedømmelseskomité på bakgrunn av et forslag fra det instituttet du er knyttet til.

Komiteen får normalt 3 måneder (pluss ferier) til å bedømme avhandlingen din.

Om bedømmelsen

Prosedyre for oppnevningen og krav til enkeltmedlemmer og sammensetning av komitéen er beskrevet i § 13 i Forskrift for ph.d.-graden ved UiO og § 7 i Forskrift for dr.philos.-graden ved UiO.

Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen?

  • Fakultetets sekretariat sender anmodningsbrev til det instituttet du er knyttet til om å fremme forslag til komite. Se forskriften for sammensetning
  • Instituttet sender forslag til bedømmelseskomité til fakultetet med kopi til deg
  • Medlemmer av bedømmelseskomiteen skal oppfylle forvaltningslovens habilitetskrav og må bekrefte egen habilitet ved signering av skjema med konkrete habilitetskrav for å kunne bli oppnevnt.
  • Du har frist på en uke til å komme med eventuelle merknader til komitésammensetningen
  • Instituttets forslag godkjennes av dekanen, før fakultetet sender ut oppnevningsbrev til komitemedlemmene, med kopi til deg
  • Det bør normalt ikke gå mer enn 4 uker fra søknad om bedømmelse er godkjent, til komiteen er oppnevnt

Når får du svar?

  • ​Komiteens innstilling skal normalt foreligge innen 3 måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. I forbindelse med ferier tar bedømmelsen lengre tid.
  • Dersom det tidlig er klart at komiteen må bruke mer enn ca 3 1/2 måned på sitt arbeid, skal du få beskjed om det
  • Komiteen skal aldri kontaktes direkte av kandidaten

Når komiteens innstilling foreligger får du den tilsend fra fakultetets sekretariat straks denne er mottatt og før den er behandlet ved fakultetet. Du har anledning til å komme med merknader til innstillingen før innstillingen behandles ved fakultetet. Merknadsfristen er 10 arbeidsdager.

Hvilke mulige resultat kan foreligge ved bedømmelsen

Bedømmelseskomiteen kan enten anbefale at avhandlingen godkjennes for disputas, eller at den bør underkjennes. Bedømmelseskomiteen kan også komme med en delt instilling.

Komiteen kan i tillegg anbefale at du får levere inn omarbeidet avhandling innen 6 måneder.

Innstillingen er positiv

Dersom komiteen finner at avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas vil de levere en positiv innstilling. Fakultetet skal godkjenne innstillingen før det er endelig vedtatt at det blir avholdt prøveforelesning og disputas. Så snart du får bekreftet at det blir avholdt prøveforelesning og disputas må du starte forberedelsene, inkludert trykking av avhandling og innsending av eventuell errataliste.

Avhandlingen anbefales omarbeidet

Bedømmelseskomiteen kan anbefale at avhandlingen må omarbeides før den kan forsvares i disputas. Komiteen skal kun gi denne anbefalingen dersom de mener det er realistisk at en omarbeiding innen maksimalt seks måneder vil være tilstrekkelig for å få avhandlingen godkjent. Det er fakultetet som godkjenner komiteens anbefaling, og fastsetter endelig frist for ny innlevering.

Anbefaling om omarbeiding kan kun gis ved førstegangs innlevering av doktoravhandlingen. Dersom komiteen etter omarbeiding finner at avhandlingen ikke tilfredsstiller kvalitetskravene, vil avhandlingen underkjennes.

Dersom fristen for å levere omarbeidet avhandling ikke overholdes vil komiteens anbefaling fungere som en innstilling til fakultetet. I praksis vil dette innebære at avhandlingen blir underkjent og du kan tidligst levere avhandlingen for andre og siste gang etter 6 måneder.

Innstillingen er delt eller enstemmig negativ

Dersom komiteen mener avhandlingen bør underkjennes, eller er delt i synet på om avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas, har du to ukers frist til å komme med merknader fra du får innstillingen tilsendt.

Hvis bedømmelseskomiteens innstilling er delt eller negative, sendes den uansett på vanlig måte straks til deg (fra fakultetets sekretariat) ubehandlet ved fakultetet.  og du får en frist på 10 arbeidsdager til å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Det er ikke gjort noe formelt vedtak, så eventuelle merknader skal ikke formuleres som en klage.

Innstillingen og eventuelle merknader behandles ved fakultetet.

Dersom fakultetet slutter seg til innstillingen om at avhandlingen ikke er verdig til å forsvares i disputas (underkjennes), får du et brev om avgjørelsen. I brevet får du en frist på tre uker for å klage på vedtaket.

En avhandling som blir underkjent kan tidligst leveres inn på nytt i revidert form seks måneder eller mer etter at avgjørelsen om underkjenning ble tatt. Du kan bare levere inn avhandlingen på nytt én gang.

Klage

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg.

Klage med begrunnelse sendes fakultetet.

Fakultetet kan selv oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse. Den sentrale klagenemnden kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.

Dersom fakultetet selv eller Den sentrale klagenemnd finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

 

Publisert 17. apr. 2015 11:09 - Sist endret 30. juli 2019 11:14