5. Undervisning i realfaglig programmering

Å lære å programmere i en realfaglig kontekst

Tradisjonelt har grunnopplæring i programmering vært fristilt fra en realfaglig kontekst. På samme måte som matematikk, er programmering både knyttet til et disiplinfag (informatikk) og et verktøy for andre fag.  Men koblingen mellom programmering og skolefaget/disiplinfaget er sjelden. Unntaket er Universitetet i Oslo som de siste 15 årene har vært verdensledende i å integrere programmering og numeriske metoder i realfagene helt fra første semester [10]. Studentene har med denne satsingen fått mulighet til å løse og forstå flere ulike naturvitenskapelige problemstillinger enn tidligere, og fått en utdanning som er mer tilpasset kravende fra dagens og morgensdagens arbeidsliv. UiOs erfaringer med innføring av realfaglig programmering på begynneremner er et viktig fundament når vi nå skal i gang med etterutdanning av lærere. Samtidig må vi huske på at skolen både har yngre elever og et større mangfold enn disiplinstudiene ved UiO. 


Programmering i skolen skal bidra til en styrket fagopplæring i realfagene. Innholdet i fagene vil bli endret og elevene vil få en utdanning som ruster dem til å møte fremtidens kompetansebehov. Dette fordrer lærere som ikke bare kan programmere, men også kan tilrettelegge for læring i realfaglig programmering — ikke bare for de som allerede kan programmere, men for alle elever. Dette er en betydelig utfordring fordi fagdidaktikk rundt programmering er et lite utviklet fagområde både nasjonalt og internasjonalt. Dermed blir erfaringene fra 15 år med realfaglig programmering ved UiO svært sentrale. I tillegg må vi som tilbyr etterutdanning jobbe tett med lærerne for å utvikle en bærekraftig modell for etterutdanning i realfaglig programmering.

Hvilket programmeringsspråk skal vi bruke?

Valg av programmeringsspråk komme an på hva du ønsker å oppnå. Diskusjonen om språk handler dessverre ofte om hva enkeltpersoner foretrekker – kanskje i sin egen forskning eller annen personlig bruk. Men i skolen skal dette handle om opplæring i realfaglig programmering, programmeringsspråket er bare et verktøy i denne prosessen. Basert på våre erfaringer ved UiO gir vi likevel noen argumenter for å bruke Python som programmeringsspråk i ungdomsskolen og videregående skole.  


1.    Python gir gode programmeringsvaner, blant annet gjennom god støtte for enhets-tester 
2.    Python er gratis 
3.    Python har god støtte for moderne statistikk (data science og maskinlæring). 
4.    Python har god støtte for objektorientering
5.    Python er et språk som brukes av mange i «virkeligheten» (altså ikke bare i opplæring)

Publisert 6. aug. 2019 10:55 - Sist endret 18. mars 2021 12:41