Metoder

Gjennom internasjonale og nasjonale drøftinger og utprøvinger er det utviklet en rekke instrumenter som skal bidra til å belyse studiens hovedspørsmål. Oppgavene til elevene er gruppert i fire hefter som inneholder kunnskapsspørsmål med flervalgsalternativer, forståelses- og ferdighetsspørsmål knyttet til simulerte situasjoner som aktualiserer dilemmaer for demokratiet (også med flervalgsalternativer), samt spørsmål om oppfatninger, holdninger og handlingsberedskap koblet til fire-delte skaleringer. Spørsmål og oppgaver gjør det mulig å utvikle samleindekser for grupper av variabler.

Undersøkelsens matrise

Undersøkelsen er organisert i en matrise som sorterer spørsmål og oppgaver i tre hovedområder (domains) og fem tilnærminger (columns). Hovedområdene er ”Demokrati og demokratiske institusjoner”, ”Nasjonal identitet og internasjonale relasjoner”, ”Det som binder sammen og det som skiller sosialt”. Tilnærmingene er delt inn i ”Kunnskaper”, ”Ferdigheter”, ”Forestillinger/antakelser”, ”Holdninger” og ”Handlinger/praksis”.

.

Type 1 Kunnskaper
 

Type 2 Ferdigheter
 

Type 3 Forestillinger/ antakelser
 

Type 4 Holdninger
 

Type 5 Handlinger og praksis

OMRÅDE I Demokrati og demokratiske institusjoner

OMRÅDE II Nasjonal identitet og internasjonale relasjoner

OMRÅDE III

Det som binder sammen og det som skiller sosialtDen internasjonale testen inneholder:

Kunnskaps- og ferdighetsspørsmål om:

 • lover og rettigheter
 • organisasjoner, fagforeninger, næringsliv og politiske partier
 • valg og demokratiske spilleregler
 • trusler mot og brudd på demokratiske spilleregler
 • udemokratiske handlinger og holdninger
 • massemedienes rolle
 • forskjellen på fakta og meningsytringer
 • hovedpoenger i tegninger, løpesedler og avisartikler

Avdekking av oppfatninger, holdninger, meninger og handlingspotensiale i forhold til

 • demokrati
 • det å være en god samfunnsborger
 • hvordan samfunnet skal styres
 • tillit til de som bestemmer
 • Norge i internasjonal sammenheng
 • folks muligheter i Norge
 • innvandring
 • det politiske systemet
 • skolen og innholdet i undervisningen
 • politisk deltakelse

Den nasjonale testen inneholder:

Kunnskapsspørsmål om:

 • norsk historie
 • Storting, kommunestyrer, partier og politikk
 • miljøspørsmål

Oppfatninger, holdningsspørsmål, meninger og verdivalg i forhold til

 • demokratiet i Norge
 • Norge og det norske samfunnet generelt
 • naboland
 • oppdragelse
 • religion
 • politiske valg
 • sosiale spørsmål
 • miljø- og fattigdomsproblemer i verden
 • skole- og læringsmiljøet
 • sosiale og økonomiske forskjeller i Norge
 • makt og avmakt
 • nåtid og framtid

Bakgrunnspørsmål

Skolene som er med i testen, har også fått tilsendt spørreskjemaer både til elever, lærere og skoleledelsen. Alle skjemaene har til hensikt å avdekke bakgrunnsforhold som kan bidra til analysen av dataene i undersøkelsen.

Disse er utformet slik:


Elevspørreskjemaet:

 • spørsmål om fødselsdato, kjønn, født i Norge eller ikke
 • familieforhold (antall familiemedlemmer, hjemmespråk, foreldres utdanning mm)
 • deltakelse i organisasjoner
 • sosiale forhold (venner)
 • bruk av massemedia

Lærerspørreskjemaet:

 • arbeidserfaring og utdanning
 • synspunkter på demokratiopplæring
 • demokratiopplæring i praksis
 • undervisningsaktiviteter

Skolespørreskjemaet:

 • hvor lenge fungert som rektor/i skolens ledelse
 • antallet elever ved skolen og antall klassetrinn
 • lærernes utdanning og kompetanse
 • elevenes bakgrunn
 • skolen og demokratiopplæring
 • elever og organisasjonsmuligheter
 • meninger om undervisning og læring

Total testtid per elev: ca 100 minutter

Tidsbruken er fordelt slik:

Innledning og utdeling: 5 minutter

Hefte 1 (kunnskapsspørsmål): 35 minutter

Administrasjon: 1 minutt

Hefte 2 (bakgrunnsspørsmål) 5 minutter

Kort pause: 3 minutter

Hefte 3 (holdningsspørsmål) 40 minutter

Administrasjon 1 minutt

Hefte 4 (nasjonale spørsmål) 12 minutter

Lærerspørreskjemaet er beregnet til å ta 20-30 minutter. Skolespørreskjemaet ca. 20 minutter.
 

Hovedundersøkelsen i 1999

I Norge ble 200 ungdomsskoler tilfeldig trukket ut til å delta i undersøkelsen. 155 skoler besvarte henvendelsen om deltakelse positivt. 1/3 av disse deltok med både med en 9. klasse og en 10 klasse. Også de deltakende klassene ble tilfeldig trukket. Det betyr at nær 4000 9. klassinger og ca. 1200 10. klassinger har deltatt i undersøkelsen.

Publisert 9. nov. 2010 08:27 - Sist endret 24. nov. 2010 10:29