Resultater

På disse sidene vil vi offentliggjøre en del hovedfunn av både internasjonal og nasjonal karakter når analysen er gjennomført. Den internasjonale offentliggjøringen av hovedfunn er planlagt til senhøstes år 2000. De nasjonale hovedfunn vil bli offentliggjort etter de internasjonale.

Noen resultater fra Civic-undersøkelsen av 9. klassingenes demokratiske bedredskap.

Nedenfor finner du frekvensfordelinger på spørsmålene som ble presentert under overskriften Demokratisk beredskap og kompetanse: innledning til undervisningsopplegg.

 

Svarene er gitt i prosent for hvert svaralternativ, og for ”vet ikke” der hvor det er et alternativ.

Vi vil understreke at selve prosentfordelingen verken forklarer eller fortolker elevenes svar, men at den kan sette oss på spor etter meningsinnholdet i elevenes standpunkter. Antropologen Fredrik Barth uttrykker dette på følgende måte:

 

”Vår første, beskrivende fremstilling av det vi har oppdaget, må dreie seg om

frekvenser. Uansett hvor grove våre metoder for registrering og telling er, må vi

hevde at vi har oppdaget en ikke-tilfeldig frekvensfordeling av handlinger.”

Fredrik Barth (1966) Models of Social Organization

 

 

I hovedrapporten fra Civic-undersøkelsen blir frekvensene satt i sammenheng med andre data i materialet, eksempelvis elevenes sosiale og økonomiske bakgrunn, kulturell kapital, opplevelse av hva de har lært på skolen, av klasseromsklima og deltakelse i skolens liv.

 

I det følgene er svarene ordnet i fem grupper som tilsvarer overskriftene i spørreskjemaet:

 

1. Kunnskaper og ferdigheter

2. Oppfatninger

3. Holdninger

4. Intersse og engasjement

5. Elevenes oppfatning av deltakelse i skolesamfunnet og miljøet i klassen

Publisert 9. nov. 2010 08:30 - Sist endret 9. nov. 2010 08:31