English version of this page

Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation (Ph.d-prosjekt)

Denne doktorgradsstudien undersøker hvordan elever forstår de sentrale begrepene demokrati og politikk, samt hvordan de oppfatter samfunnsfaget som samfunnsforberedende.

Om prosjektet

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan 16 – 17 år gamle elever i samfunnsfag i videregående skole forstår og forholder seg til begrepene demokrati og politikk. I tillegg søker studien å undersøke elevenes opplevelser av det obligatoriske samfunnsfaget i vg1 og hvilke faktorer som er relatert til deres oppfatning av faget som samfunnsforberedende. Teoretisk er studien innrammet av demokratiteori og politisk teori, samt citizenship education-litteratur.

Bakgrunn

Studien er basert på et «multiple methods» flerfasedesign (Creswell, 2002), og benytter gruppeintervjuer, individuelle intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse i datainnsamlingen.

Finansiering

Prosjektet er et fireårig doktorgradsprosjekt (2014 - 2019) som finansieres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. feb. 2018 13:57 - Sist endret 8. jan. 2019 13:40