English version of this page

Kvalitetssikring av Utdanningsdirektoratets prøver

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) jobber Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) med kvalitetssikring av de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. Oppdraget omfatter også kartleggingsprøver i lesing og regning, samt prøver som er under utvikling og eksamen.

Illustrasjonsfoto av elev som skriver i klasserom.

Udirs ulike prøver skal gi skolen og læreren kunnskap om elevenes ferdigheter. Forskere ved EKVA jobber med å sikre at prøvene utvikles og gjennomføres i tråd med sitt formål.(Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Målsettingen med den eksterne kvalitetssikringen er å bidra til å sikre at utforming og gjennomføring av nasjonale prøver, kartleggingsprøver og utvalgsprøver følger de krav og spesifikasjoner som er fastsatt i rammeverkene for hver prøve.

Aktiviteter

Rammeverkene for nasjonale prøver, kartleggingsprøver, læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver utgjør grunnlagsdokumenter som prøveutformingen skal vurderes i forhold til. Følgende dokumenter relatert til milepæler i prøveutformingen skal være gjenstand for ekstern kvalitetssikring:

  • Prøvene i sin helhet før pilotering
  • Prøveutformers tekniske rapport om resultater fra pilotering av prøver
  • Prøvene i sin helhet som endelig prøve
  • Prøveutformers tekniske rapport om resultater fra gjennomføring av endelig prøve

Ved hver milepæl skal kvalitetssikrer vurdere om prøveutformingen er i henhold til krav og spesifikasjoner i rammeverkene.

Sikring av prøvenes kvalitet

Kvalitetssikringen består i

  • å bistå i arbeidet med rammeverk
  • å overse at testutviklingen lever opp til kravene som beskrives i rammeverkene og andre dokumenter
  • å bidra med råd om hvordan prøvene kan utvikles videre

EKVA gir også faglige råd om utforming og innhold i veiledninger og rapporter til skoleeierne, skolene og lærerne. Kvalitetssikringen for prøvene som EKVA selv har ansvaret for å utvikle, gjøres av andre miljøer.

Publisert 23. apr. 2013 10:36 - Sist endret 9. juli 2021 13:07