English version of this page

Osloprøven i lesing

Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) utvikler tre leseprøver på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo.

Leseprøvene skal måle elevenes leseforståelse. Illustrasjonsfoto av elev og lærer som leser: colourbox.

Leseprøvene skal måle elevenes leseforståelse. Illustrasjonsfoto: colourbox.

De tre leseprøvene er:

  • Osloprøven i lesing for 6. trinn
  • Overgangsprøven i lesing for 4. trinn
  • Overgangsprøven i lesing for 7. trinn

Om prøvene

Prøvene måler elevenes leseferdigheter i alle fag og består av et sett ulike tekster med tilhørende oppgaver. Tekstene og oppgavene skal gjenspeile lesing som grunnleggende ferdighet slik dette er beskrevet i læreplanene. Elevene har 90 minutter på seg til å besvare prøvene, og gjennomføringen foregår i en digital prøveplattform. Oppgavene i prøven forutsetter at elevene benytter seg av følgende lesemåter:

  • finne fram til og hente ut informasjon fra teksten
  • forstå og sammenholde opplysninger i teksten
  • reflektere over og vurdere tekstens form eller innhold

For å sikre høy kvalitet blir prøvene pilotert. Både hver enkelt oppgave og prøven som helhet blir vurdert med utgangspunkt i psykometriske kriterier.

Hensikten med de ulike prøvene

Osloprøven i lesing for 6. trinn ble gjennomført første gang i 2012. Prøven gjennomføres i januar hvert år, og det er frivillig for skolene i Oslo å delta. Formålet med prøven er å måle elevenes leseforståelse i midten av skoleåret. Resultatene fra prøven gir skolen og læreren informasjon på individ- og gruppenivå. Skolene får tilbakemelding om elevenes poengsum og på hvilket nivå deres lesekompetanse ligger. Denne informasjonen skal kunne brukes som et utgangspunkt for den videre leseopplæringen. EKVA utarbeider veiledningsmateriell til prøven og holder i tillegg kurs for lærere på 6. trinn. Kursene handler om prøvens innhold, resultater og tips til hvordan lærerne kan bruke prøvene for å gi god leseopplæring i klasserommet. Etter hver gjennomføring blir det utarbeidet en omfattende resultatrapport.

Overgangsprøvene for 4. og 7. trinn ble gjennomført første gang henholdsvis i 2015 og 2011. Prøvene gjennomføres i mai/juni og er obligatoriske for alle skolene i Oslo. Formålet med prøvene er å måle elevenes leseforståelse ved overgangen fra barnetrinn til mellomtrinn og fra mellomtrinn til ungdomstrinn. Resultater fra prøvene følger den enkelte elev og skal benyttes for å tilpasse opplæringen så tidlig som mulig på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. EKVA utarbeider veiledningsmateriell for lærere til begge prøvene.

 

Publisert 24. sep. 2010 10:26 - Sist endret 23. juni 2022 10:13