Hilde Marie Madsø Jacobsen

Bilde av Hilde Marie Madsø Jacobsen
English version of this page
Telefon +47 22844821
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Skoleledelse, veiledning av nyutdannede lærere, skolebasert kompetanseutvikling

PhD prosjekt - Ledelse av veiledning for nyutdannede lærere

Studiens overordnede mål er å utvikle kunnskap om hvordan ledelse av veiledning for nyutdannede presenteres og legitimeres i styringsdokumenter, og hvordan disse føringene oversettes og praktiseres i skolen av ledere og lærere.

Mange land strever med frafall fra læreryrket og forskere har funnet ut at veiledning  av nyutdannede lærere kan være et virkemiddel for å fremme at lærere blir i yrket. Forskningen på veiledningsfeltet er omfattende, og internasjonalt er det enighet om at lærere har stor betydning for elevenes læring. Formell utdanning viser seg å ikke være nok i utøvelse av læreryrket. Mange nyutdannede lærere opplever et såkalt praksissjokk i overgangen fra å være under utdanning og omgitt av trygge rammer til å skulle stå på egne ben i læreryrket, derfor er det behov for støtte fra erfarne lærere og videre profesjonslæring nær knyttet til daglig arbeid.
Hvilke konsekvenser dette har for skoleledere er imidlertid lite forsket på. Skoleledere er ansvarlige for læreres profesjonelle utvikling og i Norge har de et spesielt ansvar for å sikre nyutdannede ekstra oppfølging. Politiske føringer knyttet til veiledning av nyutdannede er derfor viktige for skolelederes praksis. 

Doktorgradsprosjektet skal undersøke tre overordnede spørsmål:

1.    Hvilke forestillinger og forventinger kommer til uttrykk i styringsdokumenter om veiledning av nyutdannede og hvilke implikasjoner har dette for skoleledelse? 

2.    Hvordan erfarer skoleledere og lærere veiledning av nyutdannede i videregående skole?
3.    Hva karakteriserer ledelse av veiledning i daglig praksis i videregående skole? 

Studien skal gjennomføres ved dokumentanalyse av stortingsmeldinger og det nylig innførte Rammeverk for veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere. I tillegg skal skoleledere og lærere intervjues og observeres knyttet til deres praksis og forståelse av veiledning for nyutdannede. Studien fokuserer på ledelse av veiledning for nyutdannede lærere i videregående skole.

 

Undervisning

  • Utdanningsledelse
  • Veilederutdanning emnekoordinator 

Bakgrunn

Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Prosjektleder Ungdomstrinn i utvikling, avdelingsleder PPU-administrasjon og seniorkonsulent Veilederutdanning

Master of Arts (ESST - European studies of Society, Science and Technology) ved Universitetet i Aalborg.
Cand.Mag religionsstudier ved UiO
Pedagogikk ved UiO

Tidligere arbeidserfaring

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag
prosjektleder skolebasert kompetanseutvikling

Albatrass DA
Partner og daglig leder

Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk
studiekonsulent og EVU-koordinator

 

Publikasjoner

  • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning. I Elstad, Eyvind (Red.), Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03514-7. s. 296–315.
  • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2019). Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 103(1), s. 29–41. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-04.

Se alle arbeider i Cristin

  • Jacobsen, Hilde Marie Madsø (2017). Illicit trade in Cultural artefacts. Stronger together: How can the Nordics join forces to stop the illegal import and export of cultural objects? Nordic Council of Ministers/ TemaNord. ISBN 9789289349970. 123 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Lejonberg, Eli; Jacobsen, Hilde Marie Madsø & Mangen, Ole Tobias (2022). Ledelse av profesjonsfellesskapet: Å anerkjenne nyutdannede lærere som ressurser. Skolelederen. ISSN 0802-2062.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2019 11:24 - Sist endret 11. feb. 2022 12:54