Lærere får utvikle seg med VIST

VIST er et etterutdanningsprosjekt der lærere i Osloskolen veiledes gjennom bruk av video i klasserommet. Pulje to med nye Osloskoler er straks i gang. Nytt av året er at flere videregående skoler inkluderes i prosjektet.

Foto av en lærer som veileder en elev foran en pc

Nye lærere skal nå få tett oppfølging i VIST-prosjektet. (Foto: Shane David Colvin/UiO)

Bygger på forskning om undervisning

VIST springer ut av det pågående forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA), en omfattende klasseromsstudie ledet av Kirsti Klette og finansiert av Norges Forskningsråd. I LISA har forskerne studert undervisningskvaliteten på 49 ulike skoler i Norge på åttende trinn, i fagene matematikk og norsk. 

Målet med VIST er å videreutvikle læreres bruk av støttestrukturer ("scaffolding") i undervisningen og øke lærernes repertoar av modellering, strategier og læringsfremmende tilbakemeldinger.

(Videoproduksjon: Anna Birkeland Olerud)

Nå er pulje to med nye Osloskoler straks i gang, og nytt av året er at fire videregående skoler er med i prosjektet.

Marte Blikstad-Balas er faglig leder og trekker frem det unike ved VIST:

Prosjektet oppfyller alle ambisjonene med den nye ordningen for desentralisert kompetanseutvikling - det er et unikt samarbeid mellom lærere, skoleledere og universitets- og høgskolesesektoren. I motsetning til veldig mange satsinger der forskere antar noe om hva skolen trenger, tar vi systematisk utgangspunkt i faktisk undervisning på den enkelte skole, understreker Blikstad-Balas.

I VIST blir skolene invitert inn og veilederne håndplukket. På hver skole filmes tre lærere i norsk og tre lærere i matematikk i flere undervisningstimer. Disse opptakene er utgangspunktet for veiledning og samtaler med lærerne. Flere studier viser at video har stort potensiale i veiledning av lærere, fordi man sammen kan diskutere konkrete undervisningssituasjoner. 

I tillegg til å veilede noen lærere tett over tid, vil VIST legge til rette for kollektiv profesjonsutvikling på skolene. Ledelsen på hver skole er aktivt involvert i prosjektet, med en egen lederstøtte som bidrar til å forankre satsingen lokalt. VIST arrangerer også fellessamlinger for fagseksjonene, og for alle lærerne på skolen der vi ser på hvordan ulike former for støttestrukturer kan inngå i ulike fag. 

Tilbakemeldingene så langt er at både prosjektet, veilederne og forskerne blir tatt godt imot på skolene, og VIST-teamet ser at metoden virker.

– Det spennende med VIST er at vi jobber på flere nivåer, med profesjonsutvikling direkte i samarbeid med den enkelte VIST-lærer, og kompetanseheving i team og for skolen som helhet, sier Lee Ae Ran Aamodt, administrativ prosjektleder.

Kunnskap skolene kan bruke

Rektor ved Øraker  skole, Vigdis Lad, forteller at det å delta i prosjektet har vært viktig for både de lærerne det gjelder og hele personalet:

På Øraker er vi enige om at dette er målrettet og verdifull kompetanse som passer godt inn i vårt strategiske arbeid der vi skal videreutvikle det profesjonelle fellesskapet, sier Lad. 

 

Instituttleder ved ILS, Rita Hvistendahl, fremhever at VIST bygger direkte på instituttets forskning på hva som kjennetegner god undervisning, ikke minst på den forskningen som nå pågår i det nordiske senteret for fremragende forskning: Quality in Nordic Teaching som VIST er en del av.

– Vi setter stor pris på et tett og godt samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. Det er en enestående situasjon at vi kan bruke våre forskningsresultater i et direkte samarbeid med Oslo-skolene. På denne måten er VIST-prosjektet nyskapende og en interessant modell for hvordan kunnskap bygd på aktuell forskning kan tas i bruk, understreker Hvistendahl.

Fagkonsulent i Utdanningsetaten i Oslo, Mabel Øhlen, fremhever på sin side at prosjektet gir lærerne mulighet til å gå i dybden på egen undervisningspraksis.

– Noe av det vi liker godt med VIST er at skolene får anledning til å fokusere på enkeltkomponenter ved undervisningspraksis som lærerne allerede gjør, og som vi vet er viktig for elevenes læring, uttaler Øhlen.

 

Les også

Artikkelen «Lærere skal forbedre praksisen ved hjelp av videoopptak fra undervisningen» på Utdanningsnytt.no.

Forskerprosjektet  Linking Instruction and Student Achievement

Av Magnus Heie, Marte-Blikstad Balas og Lee Ae Ran Aamodt, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 22. mars 2019 13:12 - Sist endret 25. mars 2019 11:52