Kvalitetssikring av Lektorprogrammet

Høsten 2014 ble det innført ny programbeskrivelse for Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo (UiO) som implementerte ny forskrift for lektorutdanning 8–13. Dette medførte en revisjon av alle komponentene i programmet og innføring av ny studieordning. I programrådsmøtet 2. desember 2014 vedtok programrådet for Lektorprogrammet en strategi for kvalitetssikring av Lektorprogrammet. De overordnede målene ved kvalitetssikringsarbeidet i Lektorprogrammet er: 

  • Å sikre at studiene og læringsmiljøene holder høy kvalitet
  • Å sikre studienes relevans i forhold til yrkesfeltet
  • Å sikre en stadig videreutvikling av kvaliteten
  • Å dokumentere om kvalitetssikringsarbeidet er tilfredsstillende og avdekker sviktende kvalitet
  • Å sikre kontinuerlige forbedringer av kvalitetssystemet
  • Å bidra til økt innsikt hos alle relevante aktører knyttet til studiene
  • Å bidra til at det fremskaffes relevant styringsinformasjon.

Det er gjennomført årlige underveisvurderinger av programmet fra studieåret 2014/2015 fram til studieåret 2018/2019.

Våren 2022 ble det gjennomført periodisk programevaluering:

1. Periodisk programevaluering intern rapport 2022

2. Periodisk programevaluering ekstern rapport 2022

Publisert 29. juni 2022 14:15 - Sist endret 29. juni 2022 14:15