Kvalitetssikring av Masterprogrammet i utdanningsledelse

Midtveis- og sluttevaluering
Masterprogrammet i utdanningsledelse er delt inn i 3 trinn i tillegg til masteroppgaven. I all hovedsak følger en student på programmet ett og samme trinn gjennom ett år.

På trinn 1 og trinn 2 gjennomføres det hvert år to midtveisevaluering og en sluttevalueringer. I tillegg etableres en referansegruppe for hvert av disse trinnene. Referansegruppene har 1 - 2 møter med studiekoordinator per semester.

På trinn 3 utføres en midtveisevaluering og en sluttevaluering årlig.

Etter innlevering av masteroppgaven utføres en sluttevaluering for emnet UTED4090: Masteroppgaven kombinert med en sluttevaluering for programmet som helhet. Alle midtveis- og sluttevalueringer gjennomføres i form av elektroniske spørreundersøkelser til studentene.

For å sikre en god veiledning på masteroppgaven, inngås skriftlig veiledningsavtale mellom student og veileder. Avtalen godkjennes av instituttet. Studenter og veiledere orienteres om Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO. I tilknytning til veiledningen, er det utarbeidet noen momenter til veiledningssamtalen, med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som man erfaringsmessig vet der er behov for å få en avklaring på.

Periodisk programevaluering

Periodisk programevaluering skal gjennomføres hvert 4. år. Periodisk programevaluering ble gjennomført for første gang høsten 2007 for perioden 2003 til 2007: Intern og ekstern.

Tilsynssensor
Thorbjørn Lund er oppnevnt som tilsynssensor for Masterprogrammet i utdanningsledelse for perioden 2009 - 2011.
Rapportering
Resultat av midtveis- og programevalueringer rapporteres til Programrådet for Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Tilsynssensors rapport sendes Det utdanningsvitenskapelige fakultet og behandles i Programrådet for Masterprogrammet i utdanningsledelse og i Studieutvalget ved fakultetet.

Årsrapport for programmet:

Publisert 19. okt. 2011 13:12 - Sist endret 13. mars 2013 11:34