En temabasert og integrert lærerutdanning

PUPILS baserer seg på sentrale temaområder for lærerkompetanse og sikrer progresjon i fag og praksis. Modellen integrerer fagdidaktikk, pedagogikk, observasjonsteknikker, digitale læringsressurser med nye former for oppgaver, vurdering og tilbakemelding i en helhetlig tenkning om hvordan lærere utvikler profesjonskunnskap.

Høye forventninger

Kunnskapssamfunnet har høye forventninger til at skolen skal forberede elevene på et yrkesliv preget av vedvarende kunnskapsutvikling gjennom kollegialt samarbeid. Som yrkesforberedende institusjon skal også skolen være en lærende organisasjon og et redskap for sosial integrasjon. Pilotprosjektet PUPILS (2012-2013) er et svar på slike forventninger.

Fire hovedområder

Programplanen for PUPILS bygger på fire tematiske hovedområder:

  • Observasjon og læring
  • Klasseromsorganisering og læring
  • Vurdering og læring
  • Design for inkluderende klasserom

Planen er progresjonsbasert og tilpasset studentenes læringsforløp. Etter fullført studium skal studentene vite hvordan det skal arbeides med fag i skolen og ha utviklet en forståelse av lærerprofesjonens kjernekunnskaper og verdier samt betydningen av ledelse i skole- og klasserom.

Helhetlig tilnærming

PUPILS representerer en helhetlig tilnærming til undervisning og læring – med et perspektiv på skolens plass i samfunnet. Studiet er fundert i forskningsbasert kunnskap og forskningsbaserte arbeidsmåter som tilsammen skal bidra til at studentene utvikler en undersøkende, reflekterende og problemløsende kompetanse.

Pedagogikk og fagdidaktikk

PUPILS forutsetter forskningsbasert undervisning, støttet av praksisrelevante oppgaver som studentene skal arbeide med gjennom hele studiet. Ekstra oppmerksomhet på systematikk i forholdet mellom pedagogikk og fagdidaktikk ved oppgaver og innleveringer bidrar til å konkretisere den gjensidige avhengigheten mellom teori og praksis.

PUPILS-modellen forutsetter tett samarbeid mellom fagdidaktikk og pedagogikk innenfor hvert av de fire hovedtemaene samt tett samarbeid mellom ILS og universitetsskolene. I forsøksperioden skal det arbeides med integrert undervisning og integrerte oppgaver på campus, samt med å få til bedre systematikk når det gjelder veiledning og vurdering av studenter i praksis.

 

Publisert 19. okt. 2011 14:39 - Sist endret 20. okt. 2011 07:57