English version of this page

DiDiAC - Digitale dialoger på tvers av fag (avsluttet)

Utvikle og forbedre dialoger i klasserom gjennom bruk av Samtavla for å tenke sammen.

Om prosjektet

Dagens elever tar med seg omfattende digital erfaring til klasserommet, og de lærer i stadig mer digitaliserte skoler. Likevel ser vi at lærere ikke har nok kompetanse og erfaring med en type pedagogikk som tar hensyn til elevenes digitale kompetanse. Mulighetene de har til å utvikle ferdigheter som elevene trenger i en moderne verden - "det 21. århundres ferdigheter" - utnyttes dermed ikke bra nok.

Forskning viser at elever som blir undervist i dialogiske ferdigheter blir bedre på kritisk tenkning og kollektiv problemløsning. Man har også robust dokumentasjon som viser at kvaliteten på diskusjoner i klasserommet har en målbar effekt i forhold til måloppnåelse, og at de kan fungere som en prediksjon for elevenes læring.

Mål

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap med tanke på å forstå hvordan elever lærer i moderne digitaliserte skoler, og på tvers av tre viktige fag - språk, samfunnsfag og naturfag.

Prosjektet vil integrere bruken av et mikrobloggingsverktøy, Samtavla, og elementer av en tilnærming kalt "Thinking Together” for å undersøke:

  • Hvilket potensiale digital teknologi kan ha for å forbedre eksisterende (og fremme nye) former for klasseromsdialoger, rollen til visualisering i forhold til å tenke sammen i klasserommet, og hvordan deltakelse i samarbeidsaktiviteter kan fremmes.
  • Ferdighetene som må oppnås for at elevene skal mestre digitaliserte kommunikative omgivelser, og hvordan lærere kan støtte denne mestringen gjennom sin pedagogikk.
  • Hvordan kompetanser i det 21. århundre (f.eks. kritisk tenkning og samarbeid) blir utviklet gjennom bruk av en slik digital teknologi.

Prosjektleder forklarer

(videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).

Resultater

Utvikling av et forskningsgrunnlag for teknologi-støttet pedagogikk er av strategisk betydning i både Norge og Storbritannia. DiDiAC vil gi et vesentlig bidrag til et forskningsfelt som fortsatt er preget av begrenset kunnskap innen dialoger og teknologi. Det er forventet at de deltagende skolene i prosjektet vil lede an i utviklingen av bruk av digitale verktøy for dialogisk læring.

Forskningsbasert kunnskap utviklet gjennom prosjektet vil være med å utvikle faglige praksiser ute i skolene. I tillegg vil Samtavla med tilhørende støtteressurser, samt relevant pedagogikk, bli videreutviklet.

DiDiAC svarer på sentrale utfordringer for lærere og elever i dagens skole ved å utvikle en ny teori om hvordan læring skjer i et moderne samfunn. Prosjektet vil også gi innsikt i hvordan lærere best kan forberede studentene til å utnytte moderne teknologi og bygge ferdigheter for framtida.

 

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet.

DiDIAC prosjektet har følgende hovedfunn som formidles i delingsarenaen:

Utvikling av dialogisk praksis krever øvelse, og lærer må modellere gode dialogiske praksiser i helklassen som elevene erfarer og tar med seg i gruppediskusjonene.

  •  Samtavla.no er et verktøy som tas i bruk på ulike stadier i en utvikling av dialogisk praksis, og støtter lærere på ulikt nivå og underveis i sin utvikling. Det er viktig å ta utgangspunkt i lærernes eksisterende dialogiske praksis og la lærere eksperimentere og øve med verktøy, dialogisk intensjon og ledelse av utforskende læringssamtaler.
  • Samspill og samarbeid mellom lærere er viktig for deres utvikling, og undervisningsopplegg som lages i fellesskap og deles har vist seg nyttige.  
  • Dialogisk praksis har fagspesifikke variasjoner og det er behov for å kombinere det dialogiske og det didaktiske i utvikling av undervisningsopplegg.

Utvikling av dialogisk praksis krever kunnskap og oppmerksomhet, og en lærer bør ha et bevisst forhold til å:

  • Vurdere og klargjøre dialogiske intensjoner og kunne gjennomføre dem i klassen. F.eks. i) be om begrunnelser eller be elevene vurdere hverandres ideer. ii) kunne lage gode oppgaveformuleringer som åpner diskusjonen for ulike perspektiver. iii) kunne lede diskusjoner og skifte mellom gruppe og helklassediskusjoner. iv) oppsummere og syntetisere diskusjoner. v) engasjere klassen i metakognitive diskusjoner samt vi) utvikle kultur og klasseregler for den utforskende samtalen.

Bakgrunn

Samtavla er et verktøy utviklet ved Universitetet i Oslo. Det er basert på mikroblogging og visualisering av samtaler, og kan hjelpe elever til å ha bedre dialoger i klasserommet. Ved hjelp Samtavla kan en lærer formulere et spørsmål eller en utfordring og elevene kan, enkeltvis eller i grupper, sende meldinger til en felles "vegg" (f.eks. på stor skjerm eller projektor). Disse meldingene kan arrangeres interaktivt og ideer kan bli visualisert. Hashtags (#) og et kort meldingsformat (maks 140 tegn) bidrar til å fremme viktige læringsstrategier, som for eksemple å sammenfatte informasjon og identifisere sentrale begreper.

Delprosjekter

  • Tre ph.d prosjekter som er i sluttfasen.
  • Forskning og utvikling knyttet til NDLA og dets nettverk av skoler og lærere.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (FINNUT / Prosjekt No: 254761).

Samarbeid

DiDiAC bygger på et langvarig samarbeid mellom forskningsgrupper ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo og Faculty of Education, University of Cambridge.

Publisert 4. mai 2016 12:57 - Sist endret 6. okt. 2022 14:39

Kontakt

Prosjektleder: Ingvill Rasmussen