English version of this page

EngageLab

EngageLab er en faggruppe på IPED som bistår forskere ved UV-fakultetet med design, IKT-utvikling og utprøving. Gruppa består av programmerere, designere og forskere. 

Designbasert forskning

to personer ser på en mobilskjerm

Utviklere og designere bistår forskere med å planlegge, designe, utvikle IKT-løsninger og utføre intervensjoner i praksiser, f.eks. skoler og museer. Intervensjoner spenner fra enkle eksperimenter til mer omfattende forsøk. Deltagende design er ofte brukt.

Eksempler:

Spillifisering og språkopplæring

EngageLab bisto Caroline Cruaud med interaksjonsdesign, spilldesign, utvikling og utprøving av en web-basert applikasjon der elevene kan finne oppgaver, sjekke statusen til sin gruppe, men også diskutere med hverandre.

Elevene får tilgang til en liste med ulike utfordringer som læreren har laget på forhånd. Hver utfordring er delt inn i nivå og oppgaver. Studentene får også tilgang til en daglig eller ukentlig liste med oppgaver. Oppgavene vil motivere bruken av teknologi, men også deltagelse i sosiale nettverk. En blogg vil bli brukt som forum for debatt, for kunnskapsdeling, og som en aktivitetslogg. Applikasjonen har integrasjon av sosiale media basert på meldinger, der elever og lærere kan utveksle erfaringer og bli gjort oppmerksomme på nye innlegg eller andre bidrag.

Mer informasjon på prosjektsiden til spilltakulær.

Medvirkning i byutvikling

3C er er finansiert av Forskningsrådet og ble initiert som et idelab prosjekt med mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å utvikle prosjekter som kan føre til radikale og dristige løsninger og konsepter for fremtidens byer.

EngageLab bistår med design, utvikling og utprøving av IKT ressurser som skal sette planleggere og innbyggere i stand til å bidra til og samarbeide om byutvikling.

Storskala intervensjoner

datasal på skole

Designbaserte forskningsprosjekter har utviklet seg gjennom de siste årene til å ha større fokus på samspill med eksisterende infrastrukturer, skalert bruk og innovasjon. Dette  innebærer aktiviteter som går over lengre tid, involverer flere aktører og mer omfattende datainnsamling.

Eksempler

Digital morfologibasert vokabularstimulering

EngageLab bistår Janne von Koss Torkildsen og Siri Steffensen Bratlie med spilldesign, interaksjonsdesign, utvikling og utprøving ut en app som stimulerer morfologibasert vokabular.  Det er behov for å utvikle og kvalitetssikre verktøy som styrker morfologisk kunnskap hos barneskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn, samt undersøke hvordan disse verktøyene best kan brukes i opplæringen. Bruksdata fra app'en blir høstet og gjort tilgjengelig gjennom UiOs nettskjema.

Vokabularintervensjon for barn med Downs syndrom

EngageLab bistår Kari-Anne Bottegaard NæssDSL+ prosjektet med å utvikle en app med digitale bildebøker og tilhørende oppgaver som er ment å motivere 1. klassinger med Down syndrom og deres medelever til daglige økter med språklige læringsaktiviteter. 

EngageLab har utviklet prototyper som er testet og en pilot som skal prøves i 2018. I tillegg er innholdsproduksjon fasilitert. Bruksdata fra app'en blir høstet og gjort tilgjengelig gjennom UiOs nettskjema.

Forskningsbasert innovasjon

digitalt medium på utstilling på et museum

Designbaserte forskningsprosjekter får fram resultater og prototyper som har et potensiale til å videreutvikles til metoder, strategier og produkter med bred anvendelse. Dette innebærer blant annet at produkter verifiseres, vurderes for lisensiering og videre kommersialisering.

Eksempler

Digitale dialoger

Ingvill Rasmussen og Ole Smørdal har utviklet Samtavla i samarbeid med EngageLab. I DiDiAC prosjektet blir dette mikrobloggingsverktøyet integrert med kunnskap og erfaring fra Thinking Together for å undersøke hvilket potensiale digital teknologi kan ha for å forbedre eksisterende (og fremme nye) former for klasseromsdialoger. 

Samtavla innovasjon er et prosjekt som skal ta Samtavla fra forskningsresultat til produkt. EngageLab verifiserer produktet i samarbeid med Inven2 med henblikk på teknisk kvalitet, driftsegenskaper, skalert utprøving og evaluering i samarbeid med NDLA, IKT senteret og Uninett.

Observasjon og analyse av besøkende i offentlige rom

Visitracker er et verktøy som støtter sanntidsobservasjon og analyse av publikum i offentlige rom. Visitracker er et resultat av et forskningssamarbeid mellom Palmyre Pierroux, kuratorer ved Nasjonalmuseet og EngageLab. Verktøyet lar observatører samle demografisk informasjon og registrterer tidspunkt, lokasjon og typer interaksjoner idet besøkende beveger seg gjennom f.eks. en museumsutstilling. 

Det er to utviklingsspor:

 • EngageLab samarbeider med Inven2 om kommersialisering av Visitracker.
 • Dimitra Christidou utvider funksjonaliteten i Visitracker med Social Meaning Mapping. EngageLab bistår med utvikling og utprøving.

Forskningsdata og forskningsinfrastruktur

videokamera som peker på en gruppe elever

EngageLab inngår i UV-fakultetets satsning på forskningsinfrastruktur i samspill med de andre lab-miljøene på UV, TLVlab og SPeLL. Forskningsinfrastrukturen på UV skal utvikles med tanke på gjennomføring av skalerte intervensjoner, samt håndtering, lagring, analyse og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Hub-node: Læringsanalyse

Læringsanalyse-hub er ledet av Jan Dolonen ved EngageLab.

Læringsanalyse (LA) samler miljøer fra IPED og CEMO fra UV, Center for Computing in Science Education (CCSE), Naturfagsenteret, LINK - Senter for læring og utdanning, IFI, IMV ved HF, samt Seksjon for digitale tjenester. 

Læringsanalyse-hub forvalter kunnskap rundt

 • Data Science, faglig og pedagogisk kompetanse for hvordan analysere, fortolke og formidle LA data og resultater i ulike praksiser (forskning, undervisning og ledelse).
 • Programmeringskompetanse knyttet til sammenstilling av datakilder, dataformatering, implementasjon av algoritmer for læringsanalyse som presenteres/visualiseres gjennom alert-systemer, dashboards, resultat-eksport, etc.
 • Interaksjonsdesign knyttet til presentasjon/visualisering gjennom alert-systemer, dashboards, resultat-eksport, etc.
 • IT-administrering av datavarehus med læringsdata, tjenester for læringsanalyse
 • Kompetanse om personvern; innsamling og sammenstilling av data fra ulike kilder der persondata inngår, hvordan dette analyseres og brukes i forsknings-, undervisnings-, og administrative sammenhenger.

Hub-node: Video i forskning

Video-hub er ledet av ILS og samler miljøer fra seks fakulteter (UV, HF; SV, MN, Medisin og Odontologi), og er en infrastruktur for forskere som bruker video.

Video-hub forvalter kunnskap rundt

 • etikk og regler for personvernhensyn
 • tilgjengelige lagringsløsninger og infrastrukturer
 • opptaksløsninger
 • analysemetoder

EngageLab er med fra IPED sin side og har særlig fokus på datainnsamling fra digitale verktøy og omgivelser og hvordan slike datastrømmer kan integreres i videoanalysemetoder.

Personopplysninger som forskningsdata

EngageLab har erfaring med å utvikle digitale verktøy som sender data til sikker lagring ved UiO, og har samarbeid med TSD om utvikling mot og bruk av denne e-infrastrukturen. Vi har erfaring fra å bistå i risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Vi baserer programvareutvikling på Datatilsynets prinsipper for innebygd personvern.

Ta kontakt

hender på et multi-touch bord