Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances (avsluttet)

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av kvalitet og kvalitetsarbeid i norsk høyere utdanning og basert på et samarbeid mellom IPED og NIFU; med sistnevnte som formell prosjekteier. Prosjektet inkluderer også forskere fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Lillehammer som viktige samarbeidspartnere med IPED.

Formål

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge og analysere sentrale faktorer som har betydning for studiekvalitet i norsk høyere utdanning og hvilken tilnærming ulike høyere utdanningsinstitusjoner i Norge har til kvalitetsarbeid både på et strukturelt plan og i praktisk gjennomføring og undervisning. Hovedfokuset i prosjektet er rettet mot studieprogrammer og hvordan kvalitetsarbeid foregår på dette nivået både i form av ledelse, administrative støttestrukturer, praktisk undervisning og oppfølging av studenter.

Forløp og sammendrag

Prosjektet er inndelt i tre hovedfaser:

  1. Litteraturgjennomgang av forskning på kvalitet i høyere utdanning både nasjonalt og internasjonalt samt analyse av eksisterende databaser som kartlegger sentrale trekk i studieatferd, studentpopulasjon m.m.
  2. Kartlegging og analyse av strategier relatert til studiekvalitetsarbeid ved norske institusjoner og dybdeanalyse av utvalgte eksempler som illustrerer kvalitet i konkrete utdanningspraksiser på programnivå.
  3. Sammenliknende analyse av fase 1 og 2 med anbefalinger for videre kvalitetsarbeid og satsninger innenfor sektoren.

Prosjektets første fase er primært et kartleggingsarbeid av eksisterende forskning, evaluering og empiriske data. Andre fase er basert på egen datainnsamling og analyse av utvalgte institusjoner og studieprogrammer med fokus på strukturelle og praktiske forhold rundt studiekvalitetsarbeid. I prosjektperioden skal det blant annet gjennomføres en landsomfattende spørreundersøkelse blant utdanningsledere, intervjuer av utvalgte nøkkelpersoner på studieprogramnivå, innsamling av relevant skriftlig materiale, i tillegg til gjennomføring av kvalitative case-studier av konkrete undervisningssituasjoner. Prosjektet er tverrfaglig rettet, med analyse av kvalitetsarbeid på tvers av både disipliner og høyere utdanningsinstitusjoner. Det empiriske arbeidet i prosjektet er i hovedsak rettet mot norsk høyere utdanning, men vil til en viss utstrekning samarbeide med andre nordiske aktører og forskningsmiljøer for å sikre et empirisk sammenlikningsgrunnlag ut over den norske utdanningskonteksten.

For mer informasjon se engelsk prosjektside.

Publisert 9. des. 2014 15:15 - Sist endret 8. feb. 2020 07:11