Utviklingsområder

Hovedmålet for senteret er å utvikle integrerte lærerutdanninger. Med integrasjon mener vi et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

 

Fire utviklingsområder

Senterets virksomhet er organisert i fire utviklingsområder som skal bidra til å utvikle forskningsbasert kunnskap om design og oppgaveformer i en integrert lærerutdanning. ProTed løser sine oppgaver i nært samarbeid med interne og eksterne aktører, og virksomheten er strukturert i fire utviklingsområder.

Utviklingsområdene er forankret i institusjonenes faglige ledelse og strategiske planer. Felles møter og gjensidig informasjons- og utviklingsarbeid er derfor sentralt i organisasjonsformen. I perioden 2017 – 2021 har områdene følgende struktur og oppgaver:

Koherens og progresjons i utdanningen

Mål: Å spre og utforske innovative praksiser i ulike fag/emneområder og forsterke gode praksiser i de integrerte lærerutdanningene.

Lærerutdanning for det digitale samfunn

Mål: Å styrke veilednings- og vurderingsformer i lærerutdanningene ved hjelp av IKT-integrerte løsninger, bl.a. ved bruk av video og samarbeidsteknologier, og videreutvikle digitale læringsomgivelser som gir støtte for oppfølging av lærerstudenter i skole og universitet.

Universitetsskoler og profesjonell praksis

Mål: Å utvikle gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen, støtte praksisveiledere og skoleledere i utvikling av arenaene og utforske samarbeidsmodeller for forsknings- og utviklingsarbeid mellom skole og universitet der lærerstudenter kan delta aktivt..

Felles kunnskap for integrerte studiedesign

Mål: Å utvikle robust, fremtidsrettet innhold i og organisering av lærerutdanningen.

Det er viktig at lærerutdanningen bidrar til at studentene kan integrere teoretisk og praktisk kunnskap. For ProTed er det viktig at det praktiske utviklingsarbeidet i lærerutdanningen inngår i et slikt samspill med teori. Derfor arbeider vi med å utvikle felles forståelse av kvalitetsdimensjoner i lærerutdanning, som baserer seg både på teoretiske perspektiv, lærerutdanningsforskning og erfaringsbasert kunnskap.

Med dette arbeidet ønsker ProTed å bidra til en felles kunnskapsbase for lærerutdannere, som kan informere studieledelse og kvalitetsarbeid.