Studentaktiv læring

STIL-prosjektet utforsker studentaktiv læring i lærerutdanningene.

På bakgrunn av rapporteringer og evalueringer av lærerstudenters egeninnsats i studiene, fikk ProTed i 2016 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede et prosjekt som skulle finne gode eksempler på studieintensive arbeidsformer i grunnskolelærerutdanningene (STIL). Prosjektet skulle legge til rette for at fagmiljøer kunne eksperimentere med nye undervisningsmetoder, arbeidskrav, aktiviteter, og studentaktive læringsformer. Tiltakene skulle dokumenteres og resultatene formidles til andre lærerutdanninger.

Våren 2017 lyste ProTed ut midler til fire-fem delprosjekter ved alle institusjoner som tilbyr femårige lærerutdanningsprogrammer for lærere i grunnskolen (1-7 og 5-10) med fokus på studieintensive arbeidsformer i lærerutdanningene (STIL).

På bakgrunn av en vudering fra en ekstern ekspertkomite ble følgende fem delprosjekter tildelt midler (MNOK 1,4):

  • Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering (ILD), OsloMet.
  • Samarbeidslæring og studentrespons (GLU-IT), Høgskolen i Østfold (HiØ)
  • Meistring mot master, Høgskulen Vestlandet (HVL).
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere (ProDiG), Universitetet i Agder (UiA).
  • Læringslyst og læringsbehov, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).