English version of this page

Avhandlingen - krav og retningslinjer

Krav til avhandlingen

 • Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode
 • Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur
 • Avhandlingen skal følge UiOs regler for adresering i vitenskapelige publikasjoner

Kriterier for bedømmelse 

Les mer om

Avhandlingens omfang

Ph.d-avhandlingen skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid. 

 • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende større arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling). Nivået på avhandlingen er likt, uansett form.
 • En monografi vil normalt være på 200-250 sider
 • En artikkelbasert avhandling skal normalt bestå av minst 3 delarbeider, i tillegg til et innledningskapittel (kappe). 

Artikkelbaserte avhandlinger

Det er utarbeidet retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

Medforfattere

 • Ved medforfatterskap må omfanget dokumenteres og sammenliknes med kandidatens innsats.
 • Alle artikler skal følge forskningsetiske regler og konvensjoner. Disse forpliktelsene gjelder også for medforfattere.
 • Dersom medforfatterskap med veileder er aktuelt, bør det avklares på et tidligst mulig tidspunkt med kandidaten.
 • Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse.
 • Skjema for medforfattererklæring
 • Medforfatterskap (De nasjonale forskningsetiske komiteene)

Språk

Doktorgradsavhandlingen skal fortrinnscis skrives på norsk eller engelsk. 

Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på et annet språk, må det søkes om godkjenning til dette ved opptak på ph.d.-programmet. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Publisert 2. des. 2021 09:24 - Sist endret 13. mai 2022 15:30