Tverrfaglighet i Fagfornyelsen

Overordnet del av læreplanen sier at skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Mange skapende og utforskende opplæringsmetoder er tverrfaglige, og lærere har erfart at overordnede temaer innbyr til å arbeide tverrfaglig nettopp fordi de involverer flere skolefag.


Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap, og
  • bærekraftig utvikling

Alle norske skoler må dermed forholde seg til begrepet tverrfaglig, et begrep som har eksistert innen utdanningsfeltet i over 100 år. Vi ønsker med denne teksten å belyse begreper knyttet til de tverrfaglige temaene og tverrfaglig tilnærming i opplæringen. Innholdet er basert på både internasjonal forskning og erfaringer fra skoler som har arbeidet tverrfaglig.

Vi argumenterer for at begrepet tverrfaglig i overordnet del av læreplanen kan forstås på to måter: 

  1. en beskrivelse av innhold som skal trekkes inn i flere skolefag, og
  2. et pedagogisk prinsipp og en organisering av undervisningen

Tverrfaglige temaer er temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer som ett fagmiljø eller vitenskapsfag ikke kan løse alene, men der løsningene krever bidrag fra ulike fag. De tverrfaglige temaene i overordnet del gir dermed innholdskomponenter til ulike skolefag.

Men begrepet tverrfaglig brukes også til å beskrive en pedagogisk og organisatorisk tilnærming til opplæringen, altså opplæring som gjennomføres ved at ulike skolefag kobles sammen i større eller mindre grad. Mange skoler ønsker å utvikle ulike former for tverrfaglig tilnærming, og vi vil i denne teksten belyse begreper knyttet til tverrfaglighet som ett av flere mulige pedagogisk prinsipper.

Av Bjørn Bolstad
Publisert 21. jan. 2020 12:40 - Sist endret 29. apr. 2021 21:06