Referanser

Bransford, J., Brown, A. L., Cocking, R. R., & National Research Council (U.S.). (1999). National Academy Press.

Beane, J., S. (2013). A common core of a different sort: Putting democracy at the center of the curriculum. Middle School Journal, 44(3), 6-14


Bolstad, B., Bonde, E., Haugerud, I. E., Jacobsen, I., Raaum, E., Teigen, K. Å. (2001) Moderne pedagogikk, teori og praksis ved Ringstabekk skole. Universitetsforlaget.

 

Campbell, C. & Henning, M. B. (2010). Planning, teaching and assessing elementary education interdiciplinary curriculum. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(2), 179-186.

 

Drake, S., M., Burns, R., C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Alexandria. ASCD.

 

Drake, S., M., Reid, J. (2018). Integrated Curriculum as an effective way to teach 21st century capabilities. Asia Pacific journal of educational research, 1(1), 31-50.

 

Fraser, D. (2000). Curriculum integration: What it is and is not. set: Research information for Teachers, 2000, 3, 34-37.

 

Fullan, M., Quinn J. & McEachen, J (2018). Dybdelæring. Cappelen Damm Akademisk.

 

Gamlem, S., M. & Rogne, W., M. (2019). Dybdelæring i skolen. Pedlex

 

Gilje, Ø., Landfald, Ø., Ludvigsen, S. (2016). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger, Bedre skole 4/2018

 

Helmane, I. & Briska, I. (2017). What is developing integrated or interdisciplinary or multidisciplinary or transdisciplinary education in school? De Gruyter open, Signum Temporis, 9(1), 7-15. 

 

Kaufman, D., Moss, D. & M., Osborn, T., A. (2003). Beyond the boundaries. A transdisciplinary approach to learning and teaching. Praeger Publishers

 

Krajcik, J. S. & Shin, N. (2014). Project-based learning. I Sawyer, K. (red.). The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge university press

 

Mathison, S. & Freeman, M (1997). The logic of interdisciplinary studies. AERA 24.- 28.3.1997, ERIC. Number: ED418434

 

Moss, D., Osborn, T. A. & Kaufman, D. (2008). Interdiciplinary education in the age of assessment. Routledge

 

NOU 2014: 7. Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsdepartementet.

 

NOU 2015: 8. Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser.  Kunnskapsdepartementet.

 

Pellegrino, J., W., & Hilton, M., L. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st century. The National Academic Press.

 

Kunnskapsdepartementet (2018). Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S

 

Sawyer, K. (2006/2014). The Cambridge handbook of learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Sjøberg, S. (2009). Fag og kunnskap I dagens skole. I Mikkelsen, R., Fladmoe, H. (red.) Lektor – adjunkt – lærer. Artikler for studiet i praktisk pedagogisk utdanning (s. 155 – 173). Universitetsforlaget

 

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet.

 

Vars, G., F. (2001). Can curriculum integration survive in an era of high-stakes testing? Middle school journal 33(2), 7-17

 

Østern, T. P., Dahl, T., Strømme, A., Pettersen, J. A., Østern, A. L. & Selander, S. (2019). Dybde//læring – en flerfaglig relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget

Publisert 21. jan. 2020 12:40 - Sist endret 11. jan. 2022 15:09