Referanser

Bransford, J., Brown, A. L., Cocking, R. R., & National Research Council (U.S.). (1999). How people learn: Brain, mind,experience, and school. Washington, D.C: National Academy Press.

Beane, J., S. (2013). A common core of a different sort: Putting democracy at the center of the curriculum. Middle School Journal, 2013, 3, 6-14


Bolstad, B., Bonde, E., Haugerud, I. E., Jacobsen, I., Raaum, E., Teigen, K. Å. (2001) Moderne pedagogikk, teori og praksis ved Ringstabekk skole, Oslo: Universitetsforlaget

 

Campbell, C., Henning, M. B. (2010). Planning, teaching and assessing elementary education interdiciplinary curriculum. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. http://www.isetl.org/ijtlhe/ 

 

Drake, S., M., Burns, R., C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Alexandria (US): ASCD. http://www.ascd.org/publications/books/103011/chapters/What-Is-Integrated-Curriculum¢.aspx

 

Drake, S., M., Reid, J. (2018). Integrated Curriculum as an effective way to teach 21st century capabilities. Asia Pacific journal of educational research 2018, 1, 31-50.

DOI: 10.30777/APJER.2018.1.1.03

 

Fraser, D. (2000). Curriculum integration: What it is and is not. set: Research information for 
Teachers
, 2000, 3, 34-37 

 

Fullan, M., Quinn, J., McEachen, J (2018). Dybdelæring. Oslo: Cappelen Damm akademisk

 

Gamlem, S., M., Rogne, W., M: (2019). Dybdelæring i skolen. Oslo: Pedlex

 

Gilje, Ø., Landfald, Ø., Ludvigsen, S. (2016). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske 
tilnærminger,
Bedre skole 4/2018

 

Helmane, I., Briska, I. (2017). What is developing integrated or interdisciplinary or multidisciplinary or transdisciplinary education in school? De Gruyter open, Signum Temporis 2017, 9: s. 7-15. DOI: 10.1515/sigtem-2017-0010

 

Kaufman, D., Moss, D., M., Osborn, T., A. (2003). Beyond the boundaries. A transdiciplinary approach to learning and teaching. Westport: Praeger Publishers

 

Krajcik, J. S., Shin, N. (2014) Project-based learning. I Sawyer, K. (red.). The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge: Cambridge university press

 

Mathison, S., Freeman, M (1997). The logic of interdisciplinary studies. AERA 24.- 28.3.1997, ERIC. Number: ED418434

 

Moss, D., Osborn, T. A., Kaufman, D. (2008). Interdiciplinary education in the age of assessment, New York/London: Rotledge

 

NOU 2014:7. Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag. Oslo: 
Kunnskapsdepartementet.

 

NOU 2015:8. Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

Pellegrino, J., W., & Hilton, M., L. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st century. Washington D.C.: The National Academic Press.

 

Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S, 2018, Oslo: Kunnskapsdepartementet

 

Sawyer, K. (2006/2014). The Cambridge handbook of learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Sjøberg, S. (2009). Fag og kunnskap I dagens skole. I Mikkelsen, R., Fladmoe, H. (red.) Lektor – adjunkt – lærer. Artikler for studiet i praktisk pedagogisk utdanning (s. 155 – 173). Oslo: Universitetsforlaget

 

St. meld. nr. 28. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

Vars, G., F. (2001). Can curriculum integration survive in an era of high-stakes testing? Middle school journal 2001, nr. 2, s. 7-17

 

Østern, T. P., Dahl, T., Strømme, A. et al (2019). Dybde//læring – en flerfaglig relasjonell og skapende tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget
 

Publisert 21. jan. 2020 12:40 - Sist endret 21. jan. 2020 12:40